Rozpowszechnienie chorób przewlekłych w Australii

Christopher Harrison i wsp – Prevalence of Chronic Conditions in Australia LINK: Plos One 2013;8:e67494 (dostępny pełen tekst)

Na łamach PLOS ONE ukazała się praca Christophera Harrisona i wsp. dotycząca rozpowszechnienia chorób przewlekłych w Australii.

Starzenie się populacji jest spodziewaną przyczyną wzrostu częstości występowania chorób przewlekłych i wielochorobowości oraz zwiększenia częstości wizyt w podstawowej opiece zdrowotnej. W związku z tym z punktu widzenia zdrowia publicznego istotne jest wiarygodne określenie częstości występowania chorób przewlekłych.

W wielu krajach tworzone są statystyki z użyciem danych uzyskanych z ankiet wypełnianych przez pacjentów, pomimo zastrzeżeń co do wiarygodności uzyskanych w ten sposób wyników. Podobnie niedoskonałe są szacunki na podstawie analiz dokumentacji medycznej. Do przedstawionego w PLOS ONE badania włączono pacjentów z dużej analizy BEACH (Bettering Evaluation and Care of Health) – badania populacyjnego dotyczącego aktywności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej prowadzonego od czerwca 2008 do maja 2009.

Celem badania była ocena częstości występowania chorób przewlekłych wśród pacjentów poradni podstawowej opieki zdrowotnej odwiedzających praktykę lekarza ogólnego co najmniej raz w roku oraz oszacowanie tego wskaźnika dla ogólnej populacji australijskiej. Każdy z 290 lekarzy ogólnych dostarczał szczegółowych danych o kolejnych 30 pacjentach (całkowita liczba chorych – 8707) dotyczących chorób przewlekłych, uzyskanych na podstawie własnej wiedzy o pacjencie, historii choroby i wywiadu.

Stwierdzono, że dwie trzecie (66,3%) analizowanych pacjentów miało przynajmniej jedno schorzenie przewlekłe, najczęściej nadciśnienie tętnicze (26,6%), hiperlipidemię (18,5%), chorobę zwyrodnieniową stawów (17,8%), depresję (13,7%), chorobę refluksową (11,6%), astmę (9,5%) i cukrzycę typu 2 (8,3%). Po dalszej analizie  uwzględniającej osoby nie odwiedzające lekarza oszacowano, że 50,8% populacji australijskiej ma przynajmniej jedną chorobę przewlekłą, najczęściej nadciśnienie tętnicze (17,4%), hiperlipidemię (12,7%), zwyrodnienie stawów (11,1%), depresję (10,5%) oraz astmę (8,0%).

Zdaniem autorów pracy przedstawione wyniki analizy pokazują, że dane zebrane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej mogą być istotnym narzędziem w wykrywaniu częstości występowania chorób przewlekłych oraz analizy przyczyn wielochorobowości.

Opracowane na podstawie: Internet / 23 lipca 2013
Magdalena Wiśniewska