Promocja aktywności fizycznej w profilaktyce wtórnej choroby wieńcowej – czas na zmiany w kulturze zdrowotnej

Thomas G. Allison – Changing medical culture to promote physical activity in secondary prevention of coronary artery disease LINK: Eur Heart J 2013 online

Na łamach European Heart Journal ukazał się komentarz redakcyjny podejmujący temat wciąż niedostateczngo wykorzystania regularnej aktywności ficzycznej w profilaktyce wtórnej choroby wieńcowej. Jego autor odwołuje się do wyników dużego randomizowanego badania STABILITY, przeprowadzonego w 39 krajach, w którym aż 46% badanych ze stabilną chorobą wieńcową przyznaje się do zmniejszenia aktywności fizycznej po wystąpieniu pierwszego epizodu choroby serca.

WHO alarmuje, że brak aktywności fizycznej jest czwartą po podwyższonym ciśnieniu tętniczym, paleniu papierosów, nieprawidłowej glikemii, przyczyną zgonów. Ludzka biologia zawodzi w motywowaniu do wysiłku fizycznego. Działanie człowieka sprowadza się raczej do tego, by poprzez postęp technologiczny wysiłek fizyczny eliminować. Dlatego tak trudno upowszechnić motto American College of Sports Medicine, “wysiłek fizyczny jest dobrym lekarstwem”.

Zdaniem autora komentarza Thomasa G. Allison’a należy dokonać zmiany kulturowej, szczególnie w kwestii dotyczącej kultury zdrowotnej. Wśród ważnych elementów tego procesu Allison wymienia rehabilitację kardiologiczną, którą należy szeroko rozpowszechniać, a której nie zostało poddanych aż 65% uczestników badania STABILITY. W przypadku braku możliwości skorzystania z rehabilitacji lub po jej zakończeniu, cenne może być dobrze przygotowane poradnictwo internetowe.

Należy także rozpowszechniać wiedzę na temat fizjologii wysiłku fizycznego i zachowań prozdrowotnych w czasie spotkań i konferencji lekarskich oraz wśród studentów medycyny, rezydentów oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych. Osoby zaangażowane w opiekę zdrowotną powinny umieć prowadzić rozmowy motywacyjne czy obsługiwać systemy monitorowania wysiłku fizycznego na odległość. Cenne jest również wspieranie inicjatyw społecznych, mających na celu promocję zdrowego stylu życia. Działana te należy zdaniem autora komentarza przeprowadzić pilnie, aby jak najszybciej odwrócić niekorzystny trend zaobserwowany w badaniu STABILITY.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 25 września 2013
Magdalena Lipczyńska