Skuteczność agomelatyny u chorych leczonych przeciwdepresyjnie w poprzedzającym roku.

S. Kasper i G.Hajak – The efficacy of agomelatine in previously-treated depressed patients LINK: Eur Neuropsychopharmacol online 2013;23:814

Na łamach European Neuropsychopharmacology przedstawiono analizę retrospektywną dwóch badań, w której oceniono skuteczność agomelatyny w leczeniu epizodu depresyjnego u osób, które przyjmowały inne leki przeciwdepresyjne w ciągu 12 miesięcy przed włączeniem do badania.

Nawroty epizodu depresyjnego mogą świadczyć o ciężkości przebiegu schorzenia i stanowić szczególnie trudny problem terapeutyczny. Mogą również wymagać nietypowego postępowania i zrezygnowania z konwencjonalnych schematów leczenia na rzecz leków o nietypowym mechanizmie działania. Ważnym aspektem postępowania jest również dobranie leku o zminimalizowanym potencjale działań ubocznych. Zwiększa to przestrzeganie zaleconego schematu i efektywność terapii.

W przedstawionym artykule taką rolę może spełniać agomelatyna, która działa aktywująco na receptory melatoninergiczne M1/M2 i blokująco na receptory dla serotoniny 5-HT2C. Z dwóch badań trwających 8 tygodni, w których oceniano skuteczność agomelatyny w leczeniu epizodu depresji w porównaniu do placebo lub sertraliny, wybrano i porównano efekty takiej terapii dla chorych, którzy w roku poprzedzającym badanie byli leczeni z powodu epizodu depresyjnego.

W porównaniu do placebo, w grupie z depresją leczoną w okresie poprzedzających badanie 12 miesięcy,  agomelatyna wykazała się wyższą skutecznością w redukcji wskaźników skali depresji Hamiltona. Odpowiedź kliniczna na leczenie  depresji agomelatyną wystąpiła u blisko 30% więcej pacjentów w porównaniu z grupą placebo (55,6% vs 27.5%). W odniesieniu do sertraliny agomelatyna w grupie pacjentów uprzednio leczonych z powodu epizodu depresyjnego charakteryzowała się zbliżoną efektywnością (odsetek odpowiedzi na leczenie 80% vs 75%, NS). Profil działań niepożądanych agomelatyny był zbliżony do placebo i w porównaniu z sertraliną rzadziej był przyczyną zaprzestania leczenia.

Według autorów agomelatyna może stanowić skuteczną i korzystną alternatywę leczenia epizodów depresyjnych u pacjentów, którzy byli z takich powodów uprzednio poddani terapii innymi lekami przeciwdepresyjnymi.

Opracowane na podstawie: Internet / Sierpień 2013
Marek Kowrach

0 replies on “Skuteczność agomelatyny u chorych leczonych przeciwdepresyjnie w poprzedzającym roku.”