Agomelatyna w leczeniu depresji w wieku starszym

R. Heun i wsp – The efficacy of agomelatine in elderly patients with recurrent major depressive disorder: a placebo-controlled study LINK: J Clin Psychiatry 2013;74:587

Wiek starszy to okres, w którym częstość dużej depresji szacuje się na 6,5%-9%. Niewiele przeprowadzono jednak badań w tej grupie wiekowej, które weryfikowałyby określony schemat leczenia przeciwdepresyjnego, zwłaszcza w podgrupach osób powyżej 75 roku życia. Dodatkowym problemem terapii w tej grupie wiekowej jest wielochorobowość, przyjmowanie szeregu innych leków i, tym samym, potencjalne dodatkowe interakcje i działania niepożądane leku przeciwdepresyjnego. Działania uboczne leku mogą decydować o przestrzeganiu zasad terapii przez pacjenta, a więc jej efektywności.

Na łamach Journal of Clinical Psychiatry zaprezentowano wyniki randomizowanego badania z podwójnie ślepą próbą, w którym agomelatynę porównano z placebo. Do badania włączono 222 osoby powyżej 65 roku życia z kolejnym już epizodem depresji o umiarkowanym lub znacznym nasileniu.

W okresie 8 tygodni terapia agomelatyną istotnie skuteczniej poprawiała wskaźniki depresji oceniane na podstawie skali depresji Hamiltona. Odpowiedź na leczenie odnotowano u 59,5% chorych leczonych agomelatyną i 38,6% otrzymujących placebo. Różnica w końcowej punktacji skali Hamiltona wyniosła 2,67 punktu. Remisję depresji stwierdzono w okresie badania u 16,9% leczonych agomelatyną i 10% stosujących placebo.

Przeprowadzone kwestionariusze obejmujące 3 obszary funkcjonowania osób (praca, kontakty socjalne i rodzinne) potwierdziły również większą skuteczność agomelatyny. W analizie podgrupy, w której wyjściowe nasilenie depresji było większe,  badany lek efektywnie zmniejszał nasilenie objawów depresji poprawiając wskaźniki funkcjonowania socjalnego. W podgrupie > 75 lat różnice nie osiągnęły istotności statystycznej.

Częstość zdarzeń niepożądanych dla agomelatyny była większa, odnotowano je u 53,3% pacjentów (vs 36,5% w grupie placebo), w większości o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu.Działania niepożądane zaklasyfikowane jako o znacznym nasileniu wystąpiły u 4,6% leczonych agomelatyną (vs 8,5% w grupie placebo). Częstość zaprzestania leczenia z powodu działań niepożądanych w grupie agomelatyny  i placebo była zbliżona wynosząc odpowiednio 7,9% oraz 8,5%. Autorzy w podsumowaniu wskazują na skuteczność agomelatyny w leczeniu depresji u osób w wieku  >65 lat (ale nie > 75 lat)w dawce 25-50 mg, przy dobrej tolerancji takiego leczenia.

Opracowane na podstawie: Journal of Clinical Psychiatry / Czerwiec 2013
Marek Kowrach

0 replies on “Agomelatyna w leczeniu depresji w wieku starszym”