Czy poziom HbA1c w realnej praktyce można wiązać z ryzykiem hipoglikemii?

K.J. Lipska i wsp – HbA1c and risk of severe hypoglycemia in type 2 diabetes LINK: Diabetes Care 2013;36:3535

Na łamach Diabetes Care postanowiono ocenić, jaki w realnej praktyce lekarskiej jest związek między poziomem HbA1c a ryzykiem wystąpienia ciężkiej hipoglikemii u chorych z cukrzycą typu 2.

W świetle ostatnich doniesień wpływ hipoglikemii na stan zdrowia pacjentów z cukrzycą typu 2 jest większy niż się przypuszcza i działa ona niekorzystnie na wystąpienie powikłań, w tym powikłań o charakterze makroangiopatii. W badaniu ACCORD relację hipoglikemia-ryzyko powikłań obserwowano zarówno w grupie leczonej intensywnie jak i w grupie kontrolnej, w której stężenie  HbA1c było istotnie wyższe.

Autorzy na podstawie kwestionariusza ocenili częstość ciężkiej hipoglikemii (wymagającej pomocy osób drugich) u 9094 osób z cukrzycą typu 2 w wieku 30-77 lat zamieszkujących Północną Kalifornię, których dane medyczne dostępne są w ramach programu opieki Kaiser Permanente Northern California. Odsetek osób, które doświadczyły epizodu ciężkiej hipoglikemii w okresie roku poprzedzającym badanie kwestionariuszowe oceniono na 10,8%.

Porównano odsetki osób z ciężką hipoglikemią dla różnych zakresów wyrównania cukrzycy mierzonych poziomem HbA1c:  <6%, 6–6,9%; 7–7,9%; 8–8,9% i ≥9%. Odpowiednie odsetki wyniosły: 11,5%; 9,3%; 10,6%, 11,5% i 13.8%. Dane powyższe wskazują, że relacja wskazująca, że im niższy poziom HbA1c tym większe ryzyko hipoglikemii, stwierdzana w badaniach klinicznych, ma odmienny charakter w codziennej praktyce. Zaobserwowano, że gorsze poziomy wyrównania cukrzycy z poziomami HbA1c>9% charakteryzują się tendencją do wyższej częstości hipoglikemii w porównaniu z referencyjnymi. Podobna obserwację poczyniono dla badanych z poziomami HbA1c<6,0%. Odsetki osób z hipoglikemiami były wyższe dla dłużej trwającej cukrzycy (powyżej 10 lat), leczonych insuliną i lekami zwiększającymi sekrecję insuliny.

Uzyskane wyniki stawiają pytanie o ograniczenie ryzyka hipoglikemii przy intensyfikowaniu terapii hipoglikemizującej, również u tych, u których nie spodziewalibyśmy się podobnych zdarzeń tj. z istotnie niewyrównaną cukrzycą. W tej grupie ryzyko inicjowania powikłań przez hipoglikemię wydaje się być największe.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / Listopad 2013
Marek Kowrach

0 replies on “Czy poziom HbA1c w realnej praktyce można wiązać z ryzykiem hipoglikemii?”