Czy leczenie szpitalnych i ambulatoryjnych pacjentów z niewydolnością serca jest zgodne ze standardami? Wyniki ESC-HF Long-Term Registry

Aldo P. Maggioni i wsp – Are hospitalized or ambulatory patients with heart failure treated in accordance with EuropeanSociety of Cardiology guidelines? Evidence from 12 440 patients of the ESC Heart Failure Long-Term Registry LINK: Eur J Heart Fail 2013 on-line

Na łamach European Journal of Heart Failure ukazały się wyniki analizy ESC-HF Long-Term Registry (europejskiego rejestru chorych z niewydolnością serca – NS) dotyczące zgodności leczenia z obowiązującymi zaleceniami.

ESC-HF Long-Term Registry jest prospektywnym, wieloośrodkowym, obserwacyjnym projektem prowadzonym w 211 ośrodkach w 21 państwach, członkach ESC z Europy i basenu Morza Śródziemnego. Przeanalizowano dane 12 440 chorych leczonych pomiędzy majem 2011 a kwietniem 2013 roku, z czego  5039 (40.5%) było hospitalizowanych z powodu ostrej NS, zaś 7401 (59.5%) miało chorobę przewlekłą i było leczonych ambulatoryjnie.

Dożylne leczenie ostrej NS istotnie odbiegało od rekomendacji. Znacząca ilość pacjentów z wartościami ciśnienia skurczowego >90 mm Hg była leczona lekami inotropowymi, a 6.8% pacjentów otrzymywało te leki przy wartości ciśnienia skurczowego > 110 mm Hg. Powyżej 23% pacjentów ze skurczowym ciśnieniem < 100 mm Hg otrzymywało wlew z nitratów.

W przewlekłej NS z obniżoną frakcją wyrzutową blokery osi renina-angiotensyna były stosowane u 92.2% pacjentów, beta-blokery u 92.7%, zaś antagoniści mineralokortykoidów 67%. Mniej niż 1/3 pacjentów otrzymywała dawki leków zalecane przez wytyczne (29.3% dla inhibitorów ACE, 24.1% dla ARBs, 17.5% dla beta-blokerów, 30.5% dla antagonistów mineralokortykoidów). W około 1/3 przypadków przyczyna niezastosowania dawki zalecanej przez wytyczne była nieznana.

W badanej grupie 450 chorych spełniało kryteria wszczepienia CRT, ale procedura była planowana tylko u 272 (60%) z nich. Podobnie w przypadku ICD, do którego miało wskazania 731 chorych, zaś wszczepienie było planowane u 408 (56%) pacjentów.

W podsumowaniu autorzy zwracają uwagę na wciąż obecne rozbieżności pomiędzy zaleceniami a praktyką leczenia NS. Częstość stosowania urządzeń ICD/CRT okazała się jeszcze mniejsza niż raportowana poprzednio.

Opracowane na podstawie: Internet / Październik 2013
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Czy leczenie szpitalnych i ambulatoryjnych pacjentów z niewydolnością serca jest zgodne ze standardami? Wyniki ESC-HF Long-Term Registry”