Przesiewowe badanie echokardiograficzne w populacji ogólnej a przeżycie odległe. Kliniczne badanie randomizowane

Haakon Lindekleiv i wsp – Echocardiogrphic screening of the general population and long-term survival. A randomized clinical study LINK: JAMA Int Med 2013;173:1592

Na łamach JAMA Internal Medicine ukazały się wyniki dużego klinicznego randomizowanego badania poświęconego znaczeniu przesiewowych badań echokardiograficznych dla odległego rokowania w populacji ogólnej. Tromso Study jest norweskim prospektywnym kohortowym projektem obejmującym mieszkańców regionu Tromso. Włączono do badania wszystkich osób pomiędzy 55 a 74 rokiem życia oraz losowym wybraniu 5-10% osób z grupy wiekowej 25-54 lat i 75-85 lat.

Wyłoniono  grupę 6861 osób, z których losowo poddano badaniu echokardiograficznemu 3272 osób. Pozostali (n=3589) stanowili grupę kontrolną. Za nieprawidłowy wynik w ocenie echokardiograficznej, wymagający dalszej obserwacji klinicznej uznano: grubość ściany lewej komory > 1.4 cm, poszerzenie aorty wstępującej > 4.5 cm, każde zwężenie zastawki mitralnej, zwężenie zastawki aortalnej z maksymalnym gradientem > 30 mm Hg, wszystkie przypadki podejrzenia wady wrodzonej, niedomykalność mitralną (jeśli pole powierzchni fali zwrotnej > 4 cm2), wymiar końcowo-rozkurczowy lewej komory > 6.5 cm, frakcję wyrzutową lewej komory < 50%, niedomykalność aortalną zajmującą > 30% drogi odpływu lewej komory lub sięgającą do koniuszka oraz obecność migotania przedsionków nieleczonego przeciwzakrzepowo.

Pierwotnym punktem końcowym były zgony z jakiejkolwiek przyczyny. Na wtórne punkty końcowe składały się zgony nagłe, zgony z przyczyn kardiologicznych, zawały serca i udary. Nieprawidłowy wynik badania echokardiograficznego stwierdzono u 249 (7.6%) badanych. Najczęściej były to wady zastawkowe serca (n=108, 3.3% przypadków). W czasie 15-letniej obserwacji nie stwierdzono różnic w częstości  wystąpienia pierwotnego punktu końcowego (26.9% zgonów w grupie badanej i 27.6% zgonów w grupie kontrolnej, p=0.48). Analiza wtórnych punktów końcowych również nie wykazała różnic pomiędzy grupami.

Zaprezentowane wyniki potwierdzają słuszność dotychczasowej praktyki niewykonywania przesiewowych badań echokardiograficznych u bezobjawowych osób dorosłych w celu oceny ryzyka sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: Internet / 23 września 2013
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Przesiewowe badanie echokardiograficzne w populacji ogólnej a przeżycie odległe. Kliniczne badanie randomizowane”