Pochodne sulfonylomocznika a ryzyko hipoglikemii-metaanaliza

J.E. Schopman i wsp – The incidence of mild and severe hypoglycaemia in patients with type 2 diabetes mellitus treated with sulfonylureas: a systematic review and meta-analysis LINK: Diabetes/Metabolism Research and Reviews 2013 online

Na łamach Diabetes/Metabolism Research and Reviews przedstawiono meta-analizę dostępnych badań oceniających ryzyko hipoglikemii związanej ze stosowaniem pochodnych sulfonylomocznika. Metaanalizie poddano dane uzyskane z 22 badań, w których u części pacjentów stosowano pochodną sulfonylomocznika, w porównaniu do grupy otrzymującej jeden z leków inkretynowych.  Dodatkowo często w schematach leczenia zlecano metforminę.

Częstość hipoglikemii oceniono w postaci odsetka osób, u których wystąpiła hipoglikemia z poziomem glukozy <3,1 mmol/l lub jako odsetek osób z poziomem glukozy <2,8 mmol/l. Pochodne sulfonylomocznika wywoływały tak zdefiniowane niskie poziomy glukozy u odpowiednio 10,9% i 5,9% badanych. Stwierdzono przy tym różnice pomiędzy pochodnymi sulfonylomocznika. Odsetek osób z hipoglikemią był  mniejszy dla gliklazydu, w porównaniu z glimepirydem(1,4% vs 15,5%). Istotne różnice dotyczyły także odsetka osób z epizodem ciężkiej hipoglikemii. Dla gliklazydu wyniósł on 0,1%, dla glibenklamidu 0,5%, dla glimepirydu 0,9% a dla glipizydu 2,1%. W analizie cząstkowej niższy poziom HbA1c był czynnikiem ryzyka wystąpienia hipoglikemii, jednak jego znaczenie jako predyktora hipoglikemii traciło na istotności statystycznej w analizie wieloczynnikowej.

Dane wskazują, że w trakcie terapii pochodnymi sulfonylomocznika 90% pacjentów nie doświadczy epizodu hipoglikemii, więc leczenie powyższymi lekami, według autorów pracy, spełnia kryteria bezpieczeństwa. Istnieje wyraźne zróżnicowanie w potencjale hipoglikemicznym między poszczególnymi grupami pochodnych sulfonylomocznika. Zgodnie z wynikami analizy gliklazyd wydaje się z tego punktu widzenia lekiem najbezpieczniejszym.

Opracowane na podstawie: Internet / 13 września 2013
Marek Kowrach

0 replies on “Pochodne sulfonylomocznika a ryzyko hipoglikemii-metaanaliza”