Metaboliczne markery starzenia się – nowe dane

Cristina Menni i wsp – Metabolomic markers reveal novel pathways of ageing and early development in human populations LINK: Int J Epidemiol 2013;42:1111 (dostępny pełen tekst)

Na łamach International Journal of Epidemiology ukazała się praca Cristiny Menni i wsp. dotycząca markerów metabolicznych starzenia się człowieka.

Starzenie jest złożonym i wieloczynnikowych procesem, na który wpływ mają między innymi geny, styl życia i czynniki środowiskowe. Czynniki genetyczne tłumaczą jednak tylko 20-25% różnorodności w przeżyciu ludzi do wieku 80 lat, co wskazuje na istnienie innych, dodatkowych czynników. Wykazano, że pewne czynniki związane z wczesnym okresem rozwojowym mają wpływ na stan zdrowia w wieku podeszłym.

Autorzy pracy badali profil metabolomiczny w krwi pobranej na czczo od 6055 bliźniąt, w wieku 17-85 lat, których dane znajdowały się w bazie TwinsUK. Badania wykonywano przy użyciu Metabolon platform. W analizie statystycznej zastosowano metodę regresji wielokrotnej i wyselekcjonowano panel niezależnych metabolitów, które mogą być brane pod uwagę jako surogaty wieku. Badacze analizowali również związek z masą urodzeniową , a także z poziomem metylacji genomu.

Określono panel 22 metabolitów, które łącznie są silnie skorelowane z wiekiem.  Szczególnie znaczący związek wykazano dla C-glikozyltryptofanu (C-glyTrp), zarówno w przypadku korelacji z wiekiem, jak i funkcją płuc (FEV1), gęstością kości i masą urodzeniową. Różnica w poziomie C-glyTrp tłumaczy 9,4% różnicy w masie urodzeniowej bliźniąt.

Przedstawione dane pokazują, jak badanie profilu metabolicznego oraz badania epigenetyczne pomagają identyfikować kluczowe mechanizmy molekularne potencjalnie zdeterminowane już we wczesnym rozwoju, które mogą prowadzić do długoterminowych zmian fizjologicznych wpływających na ludzkie zdrowie i procesy starzenia się.

Opracowane na podstawie: Internet / Wrzesień 2013
Magdalena Piątkowska