Czy epizody depresji w przebiegu choroby afektywnej dwu- i jednobiegunowej można odróżnić ?

Branislav Motovsky, Jan Pecenak – Psychopathological characteristics of bipolar and unipolar depression – potential indicators of bipolarity LINK: Psychiatr Danub. 2013;25:34 (Dostępny pełen tekst)

Opinie na temat charakterystyki psychopatologicznej epizodów depresyjnych w chorobie afektywnej jedno- i dwubiegunowej ewoluowały z czasem. Kraepelin (1899) uważał, że manifestacja kliniczna epizodu depresji jest identyczna w obu schorzeniach, a możliwość rozróżnienia daje jedynie długotrwała obserwacja pacjenta. Również większość współczesnych badaczy podziela taką opinię.

Jednakże coraz więcej obserwacji klinicznych i wyników badań wskazuje, że przebieg epizodów depresyjnych, objawy i odpowiedź na leczenie różni się w obu przypadkach. Wczesna diagnoza jest kluczowa u pacjentów z chorobą maniakalno-depresyjną, u których odpowiednie leczenie (stosowanie leków stabilizujących nastrój lub atypowych leków antypsychotycznych w połączeniu z lekiem przeciwdepresyjnym) powinno być włączone tak szybko, jak to możliwe.

chopatologiczne wskaźniki choroby były oceniane z wykorzystaniem skali IDS-C (Inventory of Depressive Symptomatology). W badaniu wzięło udział 104 chorych z ciężkim epizodem depresji, w tym 52 chorych z chorobą afektywną jednobiegunową i 52 pacjentów z postacią dwubiegunową choroby.

Stwierdzono, że spowolnienie psychomotoryczne, samopostrzeganie (poczucie bezwartościowości, obwinianie się), wzrost apetytu, uczucie ociężałości kończyn (paraliż „ołowiany”, ang. leaden paralysis), utrata energii oraz wzrost masy ciała częściej występowały u pacjentów z chorobą dwubiegunową (p<0,05). U pacjentów z chorobą afektywną jednobiegunową częściej natomiast obserwowano bezsenność wczesnoporanną (p<0,05). Nie zarejestrowano istotnego związku pomiędzy nadmierną sennością oraz wrażliwością w związkach interpersonalnych a którąkolwiek z postaci choroby.

Wyniki badania potwierdzają tezę, iż epizody depresyjne w przebiegu choroby afektywnej jedno- i dwubiegunowej mogą się różnić. W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że przeprowadzenie dużych prospektywnych badań dotyczących znaczenia wskaźników klinicznych choroby afektywnej dwubiegunowej mogłoby poprawić możliwości diagnostyczne oraz wspomóc decyzje terapeutyczne w tym schorzeniu.

Opracowane na podstawie: Internet / Marzec 2013
Ewa Kowalik