Posiadanie zwierząt domowych a ryzyko sercowo-naczyniowe: stanowisko naukowe Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Glenn N. Levine i wsp – Pet Ownership and Cardiovascular Risk : A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation 2013;127:2353 (dostępny pełen tekst)

W Circulation opublikowano dokument będący stanowiskiem naukowym Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) na temat posiadania zwierząt domowych i ryzyka sercowo-naczyniowego. Opinia AHA zawiera przegląd badań dotyczących wpływu posiadania pupila na wartości ciśnienia tętniczego (RR), profil lipidowy, aktywność fizyczną, otyłość oraz przeżycie u pacjentów z już rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego.

W niektórych (ale nie wszystkich) badaniach wykazano, że posiadanie zwierzęcia domowego wiąże z niższymi wartościami RR. W Australii przebadano 5741 osób i stwierdzono, że właściciele zwierząt domowych mają niższe wartości RR (p=0,03) niż osoby nieposiadające zwierząt, pomimo zbliżonego wskaźnika masy ciała oraz profilu socjoekonomicznego. Także w innym badaniu przeprowadzonym w grupie 1179 osób, wśród osób posiadających zwierzęta domowe  stwierdzono niższe wartości skurczowego RR (132,8 vs 139,5 mm Hg), ciśnienia tętna (55,5 vs 63,9 mm Hg) oraz średniego RR (105,0 versus 107,6 mm Hg), a także rzadsze występowanie nadciśnienia tętniczego [NT] (OR 0,62; 95% CI 0,49–0,80). Jednakże po skorygowaniu uzyskanych wyników o wiek i inne czynniki zakłócające, nie obserwowano wpływu zwierząt domowych na niższe wartości RR i częstość występowania NT.

Jedyne randomizowane dane dotyczące związku pomiędzy posiadaniem zwierząt domowych i RR pochodzą z prezentowanego, ale niepublikowanego badania 30 osób z granicznym NT. Po 5 miesiącach obserwacji u osób, które losowo adoptowały psa, stwierdzono istotnie niższe wartości RR (p<0,001).

Istnieje niewiele prac, w których oceniano zależność profilu lipidowego od posiadania zwierzęcia domowego. Badając 5741 ochotników stwierdzono, że mężczyźni (ale nie kobiety) posiadający psy, cechowali się niższym stężeniem cholesterolu całkowitego (201 vs 206 mg/dL; p=0,02) oraz trójglicerydów (108 vs 125 mg/dL; p=0,01) w porównaniu z mężczyznami nieposiadającymi psów. W małym (n=32) badaniu przekrojowym osób powyżej 59 roku życia także stwierdzono, że posiadanie zwierzęcia domowego wiązało się z niższym stężeniem trójglicerydów (109 versus 192 mg/dL; P<0.01).

W kwestionariuszu przeprowadzonym drogą elektroniczną wykazano ponadto, że u osób nieposiadających psów częściej występowała cukrzyca i podwyższone stężenie cholesterolu w porównaniu z osobami, które regularnie spacerowały ze swoimi psami. Nie wykazano natomiast, aby posiadanie zwierząt domowych wiązało się z niższą śmiertelnością ogólną u osób bez udokumentowanej choroby układu sercowo-naczyniowego. W obserwacji rocznej (subanaliza badania Cardiac Arrhythmia Suppression Trial – CAST) wśród 369 osób z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową posiadanie psa wiązało się z ponad 4-krotnie mniejszym ryzykiem zgonu (p<0.05).  Wpływu takiego nie wykazano natomiast wśród właścicieli kotów.

Podsumowując, posiadanie zwierząt domowych, zwłaszcza psów, może wiązać się z niższym ryzykiem sercowo-naczyniowym (poziom istotności dowodów B). Można rozważyć posiadanie pupila, zwłaszcza psa, w celu redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego (klasa zaleceń IIb, poziom istotności dowodów B), jednak nie zaleca się adopcji lub nabywania zwierząt domowych pierwotnie w tym celu (klasa zaleceń III, poziom istotności dowodów C).

Opracowane na podstawie: Circulation / 11 czerwca 2013
Ewa Kowalik

0 replies on “Posiadanie zwierząt domowych a ryzyko sercowo-naczyniowe: stanowisko naukowe Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego”