Skuteczność preparatów złożonych peryndoprylu i amlodypiny u chorych z niezadawalającą kontrolą ciśnienia tętniczego.

Viktor L. Nagy – Twenty-four-hour ambulatory blood pressure reduction with a perindopril/amlodipine fixed-dose combination LINK: Clin Drug Investig 2013;33:469
W większości przypadków chorych z nadciśnieniem tętniczym konieczne jest stosowanie co najmniej dwóch leków hipotensyjnych. Do monitorowania skuteczności leczenia obniżającego ciśnienie tętnicze coraz częściej wykorzystywane są 24-godzinne ambulatoryjne pomiary ciśnienia tętniczego w warunkach ambulatoryjnych (ABPM). Zdaniem wielu ekspertów, w leczeniu hipotensyjnym korzystne jest jak najwcześniejsze stosowanie preparatów złożonych (fixed dose combination). Dane z piśmiennictwa wskazują na dobrą skuteczność hipotensyjną złożonych preparatów zawierających peryndopryl i amlodypinę.
Clinical Drug Investment ukazała się subanaliza badania PEARL (PErindopryl/Amlodipine Reduction of blood pressure Level), w której oceniano skuteczność złożonego preparatu u osób z dotychczas niezadowalającą kontrolą ciśnienia tętniczego, u których wykazano monitorowanie za pomocą ABPM.  Stosowano różne połączenia dawek leków, a monitorowanie ciśnienia wykonywano przy włączaniu do badania, po 1 miesiącu i po 3 miesiącach leczenia. Głównymi punktami końcowymi badania był wpływ leku na średnie wartości ciśnienia tętniczego w trakcie 24 godzin obserwacji, a także z uwzględnieniem pory aktywnej i nocnego odpoczynku. Dodatkowo oceniano zmiany w parametrach metabolicznych. Do badania włączono 262 osoby, z których 144 stanowili mężczyźni, a średni wiek badanej grupy wynosił 60,4 lat. Wyjściowe pomiary w gabinecie wynosiły 159,8 /94,3 mm Hp>

Po 3 miesiącach obserwacji wykazano redukcję średnich ciśnień w pomiarach ambulatoryjnych (ABPM) z 146,1/84,3 mm Hg do 127.6/75,9 mm Hg (p<0,001).  Także ciśnienie stwierdzane w trakcie pomiarów w gabinecie lekarskim było niższe i wynosiło 131,1/80 mm Hg (p=0,001). Uzyskane wyniki były niezależne od chorób współistniejących czy też stosowanej terapii hipotensyjnej w okresie przed włączeniem do badania. Dodatkowo zaobserwowano korzystny wpływ badanego preparatu na częstość rytmu serca i profil metaboliczny.

 

W podsumowaniu autorzy zauważają, że stosowanie złożonej kombinacji połączenia peryndoprylu/amlodypiny u pacjentów z dotychczas niezadowalającą kontrolą hipotensyjną prowadziło do normalizacji ciśnień. Zdaniem autorów należy rozważyć stosowanie takiego połączenia leków w tej grupie chorych, tzn. u pacjentów u których dotychczas nie udało się uzyskać zadowalającej kontroli ciśnienia.

Opracowane na podstawie: Internet / Lipiec 2013
Tomasz Rywik

0 replies on “Skuteczność preparatów złożonych peryndoprylu i amlodypiny u chorych z niezadawalającą kontrolą ciśnienia tętniczego.”