Dostateczna ilość snu przyczynia się do obniżenia ryzyka sercowo-naczyniowego niezależnie od czterech uznanych czynników zdrowego stylu życia

Marieke P Hoevenaar-Blom i wsp – Sufficient sleep duration contributes to lower cardiovascular disease risk in addition to four traditional lifestyle factors: the MORGEN study LINK: Eur J Prev Cardiol online

Na łamach  European Journal of Preventive Cardiology ukazał się artykuł poświęcony wpływowi odpowiedniej ilości snu na ryzyko sercowo naczyniowe, po uwzględnieniu aktywności fizycznej, zdrowej diety, umiarkowanego spożycia alkoholu oraz niepalenia papierosów. Jak dotąd tylko w dwóch  badaniach wykazano korzystny wpływ długości snu na ryzyko sercowo-naczyniowe, ale były to badania przeprowadzone w populacji Japończyków i Chińczyków.

Badanie MORGEN (The Monitoring Project on Risk Factors for Chronic Diseases) było badaniem prospektywnym, kohortowym, przeprowadzonym wśród Holendrów. W latach 1993-1997 włączono do niego 8128 mężczyzn i 9759 kobiet w wieku 20–65 lat, u których nie rozpoznawano choroby sercowo-naczyniowej. Na podstawie odpowiednich kwestionariuszy samooceny u każdego badanego oceniono stopień aktywności fizycznej, rodzaj stosowanej diety, ilość spożywanego alkoholu, palenie papierosów, jak również liczbę godzin snu.

Za wystarczające, sprzyjające zdrowiu uznano ≥ 3,5 godziny w tygodniu jazdy na rowerze lub innego sportu, stosowanie diety, której zgodność z zasadami diety śródziemnomorskiej zdefiniowanymi przez Trichopoulou wyniosła ≥ 5 (Mediterranean Diet Score), wypijanie ≥ 1 drinka w miesiącu, niepalenie tytoniu oraz przesypianie ≥ 7 godzin na dobę.

W czasie 10–14 lat obserwacji, u 607 osób wystąpił złożony punkt końcowy (zgon z przyczyny sercowo-naczyniowej, niezakończony zgonem zawał serca, lub udar), zaś u 129 osób epizod ten zakończył się zgonem.

Osoby z 4 tradycyjnymi czynnikami zdrowego stylu życia miały o 57% niższe ryzyko wystąpienia sercowo-naczyniowego punktu końcowego (wskaźnik hazardu HR 0.43, 95% przedział ufności [CI] 0.31–0.59) i o 67% niższe ryzyko zakończenia tego epizodu zgonem (HR 0.33, 95% CI 0.16–0.68) w porównaniu z osobami z 1 lub bez czynników zdrowego stylu życia. Dodanie do 4 tradycyjnych czynników wskaźnika odpowiedniej ilości snu, powodowało dalsze zmniejszenie ryzyka zarówno wystąpienia złożonego punktu końcowego o 65% (HR 0.35, 95% CI 0.23–0.52), jak również zgonu w jego przebiegu o 83% (HR 0.17, 95% CI 0.07–0.43).

W podsumowaniu autorzy podkreślają, że mocną stroną badania jest duża liczba obserwowanych pacjentów, zróżnicowany wiek badanych oraz długi czas obserwacji. Badanie MORGEN potwierdziło dla populacji europejskiej, że odpowiednia ilość snu jest niezależnie związana z ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Opracowane na podstawie: Internet / 3 lipca 2013
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Dostateczna ilość snu przyczynia się do obniżenia ryzyka sercowo-naczyniowego niezależnie od czterech uznanych czynników zdrowego stylu życia”