Leczenie statynami a ryzyko nawrotu zatorowości płucnej

Sara Biere-Rafi i wsp – Statin treatment and the risk of recurrent pulmonary embolism LINK: Eur Heart J 2013;34:1800 (dostępny pełen tekst)

Na łamach European Heart Journal ukazał się artykuł K. Biere-Rafi i wsp., poświęcony roli statyn w zapobieganiu ponownym epizodom zatorowości płucnej.

Jak piszą jego autorzy, podstawowymi lekami zapobiegającymi nawrotom żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej (ŻChZZ) są doustne antykoagulanty. Ich długotrwałe stosowanie wiąże się jednak z ryzykiem krwawień. Wiadomo także, że w czasie pierwszych 3-6 miesięcy od epizodu ŻChZZ u 3% leczonych przeciwzakrzepowo dochodzi do nawrotu choroby.

Dane pochodzące głównie z badań obserwacyjnych wskazują, że statyny stosowane w prewencji pierwotnej ŻChZZ u osób zdrowych są skuteczne, jednak aby zapobiec pierwszemu epizodowi należy leczyć aż 2000 pacjentów. Rola statyn w prewencji wtórnej pozostaje nierozstrzygnięta.

Dla zbadania tego zagadnienia autorzy artykułu wykorzystali PHARMO Record Linkage System. W populacji holenderskiej połączono dane pacjentów hospitalizowanych w latach 1998-2008 z powodu pierwszego epizodu zatorowości płucnej (ZP) z danymi aptecznymi dotyczącymi dalszego leczenia tych osób. Zidentyfikowano 3093 chorych w średnim wieku 61 lat, hospitalizowanych z powodu pierwszego epizodu ZP i leczonych antagonistą witaminy K. Mediana (zakres) leczenia przeciwzakrzepowego wyniosła 199 (45–3793) dni.

Dwadzieścia cztery procent (n=737) badanych otrzymało co najmniej jedną receptę, na której znalazła się statyna. Mediana (zakres) stosowania statyny wyniosła 1529 (5–4055) dni. W czasie obserwacji u 285 (9.2%) pacjentów wystąpił ponowny epizod ZP. Terapia statyną wiązała się ze zmniejszeniem ryzyka nawrotu ZP [skorygowany współczynnika hazardu (HR) 0.50, 95% CI: 0.36–0.70], zarówno w czasie jak i po zaprzestaniu leczenia antagonistą witaminy K. Biere-Rafi i wsp. zaobserwowali również, że im silniejsze działanie statyny, wyrażone stopniem redukcji LDL, tym większy efekt w zapobieganiu nawrotom ZP. Zgodnie z oczekiwaniami, statyny redukowały także ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych i ogólną śmiertelność.
W podsumowaniu autorzy podkreślają, że terapia statyną może stać się jednym z atrakcyjnych sposobów leczenia chorych z zatorowością płucną. Wyniki te muszą być jednak potwierdzone w kontrolowanych, prospektywnych badaniach.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 21 czerwca
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Leczenie statynami a ryzyko nawrotu zatorowości płucnej”