Schorzenia psychiczne – jak mierzyć ich wpływ na stan zdrowia społeczeństwa?

D. Cawthorpe – A novel population-based health index for mental disorderu0143 LINK: Perm J 2013;17:50 (dostępny pełen tekst)

Na łamach The Permanente Journal przedstawiono wyniki analizy zapadalności i chorobowości na zaburzenia psychiczne w prowincji Alberta w Kanadzie w latach 1994-2009. Ważnym elementem powyższej pracy była ocena wpływu zaburzeń psychicznych na koszty opieki medycznej.

Przeprowadzenie badania było możliwe w oparciu o bazy danych medycznych osób leczonych w tej prowincji. Analizie poddano 685 684 osoby reprezentatywne dla populacji Kanady.

Wykazano w podziale dla trzech grup wiekowych 0-18 lat, 18-69 lat i >70 lat, że w okresie 1994-2009  nastąpił wzrost  częstości odnotowywanych zaburzeń psychicznych odpowiednio z 4,7% do 10%; z 13,8% do 18,6% oraz z 16,3% do 22,5%.
Przedstawiono równocześnie analizę kosztów leczenia schorzeń somatycznych, zarówno w podgrupie bez zaburzeń psychicznych i z zaburzeniami psychicznymi. Okazało się, że koszty leczenia wyłącznie chorób somatycznych w podgrupie chorych z zaburzeniami psychicznymi są 2,9 razy wyższe w porównaniu z kosztami leczenia schorzeń somatycznych w podgrupie bez zaburzeń psychicznych.

Powyższa analiza wskazuje na priorytety jakimi powinni się kierować politycy w planowaniu polityki społeczno-zdrowotnej. Jednym z jej celów, decydujących o stanie zdrowia społeczeństwa, są zaburzenia psychiczne, wśród nich głównym, jak pokazuje to szereg analiz epidemiologicznych jest depresja. Koszty związane z leczeniem zaburzeń psychicznych nie są jedynymi, które należy uwzględnić w budżecie ochrony zdrowia. Na podstawie powyższych obliczeń można stwierdzić, że koszty leczenia schorzeń somatycznych u chorych z zaburzeniami psychicznymi przewyższają trzykrotnie koszty,  jakie ponosimy lecząc osoby wyłącznie z chorobami somatycznymi. Świadomość tego nie pozwala bagatelizować znaczenia zaburzeń psychicznych w ocenie stanu zdrowia populacji i ograniczać ich wpływu wyłącznie do zagadnień rozpatrywanych stricte w psychiatrii.

Opracowane na podstawie: Internet / Kwiecień 2013
Marek Kowrach