Leczenie nowotworów skóry innych niż czerniak u chorych z krótkim przewidywanym czasem przeżycia.

Eleni Linos i wsp – Treatment of Nonfatal Conditions at the End of Life – Nonmelanoma Skin Cancer LINK: JAMA Int Med 2013;173:1007

Nowotwory skóry inne niż czerniak (nonmelanoma skin cancer, NMSC) są jednymi z  najczęstszych chorób nowotworowych i zwykle dotyczą pacjentów starszych (w USA rozpoznanie takie zostanie postawione  u 1 na 5 osób, zwykle w starszym wieku). Ponieważ NMSC najczęściej  nie wypływają na przeżycie całkowite ani na krótkoterminową jakość życia, decyzja co do ich leczenia u chorych z krótkim przewidywanym czasem przeżycia (limited life expectancy, LLE) jest często trudna, zwłaszcza w przypadku nowotworów bezobjawowych.

Problem ma zatem dużą wagę praktyczną. Warto wobec tego przeczytać opublikowaną na łamach JAMA Internal Medicine pracę Eleni Linos i wsp. dotyczącą leczenia NMSC u chorych z LLE. Było to prospektywne badanie z udziałem 1536 chorych z rozpoznaniem NMSC, mediana czasu obserwacji wynosiła 9 lat. Do analizy końcowej włączono 1360 chorych z 1739 nowotworami (90%). Mediana wieku wynosiła 69 lat, 72,7% stanowili mężczyźni. LLE zdefiniowano jako wiek 85 lat i więcej w chwili rozpoznania lub jako Charlson Comorbidity Index ≥3 (pacjent z wieloma chorobami towarzyszącymi).

Opcje terapeutyczne obejmowały brak leczenia, zniszczenie (łyżeczkowanie z elektrodesykacją, krioterapia, laser, radioterapia)  lub leczenie chirurgiczne (wycięcie eliptyczne lub zabieg Mohsa). Punktem końcowym analizy był rodzaj zastosowanego leczenia.  Okazało się, że bez względu na oczekiwaną długość życia większość chorych (69%) leczono chirurgicznie,. Wybór sposobu leczenia operacyjnego nie był związany z rokowaniem zarówno w analizie jedno-, jak i wielowariantowej dostosowanej do charakterystyki pacjenta.

Wielu chorych z LLE (43%) zmarło w przeciągu 5 lat, jednak żaden zgon nie był spowodowany przez NMSC. Nawroty nowotworów były rzadkie (3,7% w przeciągu 5 lat). Około 20% chorych z LLE informowało o powikłaniach związanych z leczeniem chirurgicznym, ale poważne powikłania były rzadkie.

A zatem, jak podsumowują autorzy, większość chorzy z NMSC jest leczonych chirurgicznie, niezależnie od przewidywanej długości życia. Ze względu na bardzo niski odsetek nawrotów oraz duży wskaźnik zgonów spowodowanych innymi przyczynami u pacjentów z LLE, lekarze powinni jednak częściej rozważać zastosowanie innych metod terapeutycznych. Ponieważ większość chorych z LLE zmarło w cigu 5 lat, a żaden z nich z powodu NMSC, można sądzić, że wielu chorych może nie żyć dostatecznie długo aby odnieśc korzyści z leczenia operacyjnego, ale za to wszyscy będą zagrożeni powikłaniami interwencji.

Opracowane na podstawie: Internet / 10 czerwca 2013
Magdalena Piątkowska