Inhibitory konwertazy w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową

Marjan Mujib i wsp – Angiotensin-converting enzyme inhibitors and outcomes in heart failure and preserved ejection fraction LINK: Am J Med. 2013;126:401

W American Journal of Medicine ukazały się wyniki pracy poświęconej skuteczności inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzucania (HFPEF). Ta grupa leków ma udowodnioną skuteczność w leczeniu chorych z niewydolnością serca z upośledzoną czynnością skurczową, natomiast brak jest jednoznacznych dowodów na ich skuteczność w HFPEF.

Do   badania włączono chorych >65 roku życia z HFPEF (EF =>40%)  uczestniczących w rejestrze Organized Program to Initiate Lifesaving Treatment in Hospitalized Patients with Heart Filure (2003-2004). Grupę badaną stanowiło 1337  chorych, którzy nie stosowali uprzednio  leczenia inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACEI) i je rozpoczęli. Pacjenci ci  zostali sparowani pod względem 114 cech z osobami nie przyjmującymi ACEI. Średni wiek ostatecznej populacji wynosił 81 lat, a frakcja wyrzutowa lewej komory  55%. Kobiety stanowiły 64% całej grupy badanej.

Złożonym punktem końcowym badania była liczona łącznie śmiertelność ogólna oraz hospitalizacje z powodu niewydolności serca. Analizowane grupy nie różniły się wyjściowo pod względem farmakoterapii, wywiadu medycznego, badań biochemicznych.

Stosowanie ACEI było związane z obniżeniem ryzyka wystąpienia złożonego punktu końcowego o 9% (p=0,028) w trakcie 2,4 roku obserwacji. W przypadku wtórnych punktów końcowych, takich jak liczone osobno: śmiertelność ogólna,   hospitalizacje z powodu niewydolności serca oraz hospitalizacje bez względu na przyczynę, istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami leczonymi i nie leczonymi ACEI nie uzyskano.

A zatem, zdaniem autorów, hospitalizowani pacjenci w podeszłym wieku z HFPEF, którzy dotychczas nie otrzymywali ACEI, odnieśli korzyści z włączenia leków z tej grupy, uzyskując niewielkie zmniejszenie częstości występowania złożonego punktu końcowego (śmiertelność ogólna i hospitalizacje z powodu niewydolności serca). Niejednoznaczne wyniki badania PEP-CHF i rezultaty obecnej analizy uzasadniają, ich zdaniem,  przeprowadzenie dużego, randomizowanego prospektywnego badania z wykorzystaniem ACEI.

Opracowane na podstawie: Internet / Maj 2013
Tomasz Rywik

0 replies on “Inhibitory konwertazy w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową”