Czy agomelatyna działa przeciwlękowo w depresji?

D.J. Stein, F. Picarel-Blanchot i S.H. Kennedy – Efficacy of the novel antidepressant agomelatine for anxiety symptoms in major depression LINK: Hum. Psychopharmacol Clin Exp 2013; 28:151

Depresja jest jednym z najpowszechniej występujących schorzeń psychicznych, a jednocześnie jednym z głównych czynników określających wskaźnik liczby przeżytych lat skorygowanych o niesprawność. Lęk w depresji jest czynnikiem nasilającym jej przebieg, zwiększającym ekspresję objawów, wydłużającym  czas trwania choroby, zwiększającym ryzyko samobójstwa.

Rozszerzenie możliwości terapeutycznych w depresji o leki o nowych mechanizmach działania rodzi pytanie, czy wykazują one również działanie przeciwlękowe. Agomelatyna działa agonistycznie na receptory dla melatoniny (MT1 i MT2) oraz antagonistycznie wobec receptora 5-HT2C. Potencjał przeciwlękowy agomelatyny oceniono dokonując przeglądu i metaanalizy badań na łamach Human Psychopharmacology.

W omawianych próbach klinicznych oceniano efektywność leczenia depresji u osób dorosłych: agomelatyną w porównaniu z placebo (3 badania) lub w porównaniu z lekami hamującymi wychwyt zwrotny serotoniny/noradrenaliny (fluoksetyna,  sertralina, venlafaksyna). Lęk oceniono w części badań na podstawie skali Hamiltona dla lęku, lub wybranych elementów dla skali Hamiltona w depresji.

We wszystkich porównaniach wykazano działanie przeciwlękowe agomelatyny. W porównaniu do placebo redukcja lęku była istotnie wyższa dla agomelatyny, co również miało miejsce w zbiorczej analizie porównującej agomelatynę z lekami przeciwdepresyjnymi. Zależności powyższe były widoczne niezależnie od wstępnego nasilenia depresji, lęku oraz stosowania innych leków anksjolitycznych. W analizach cząstkowych wykazano również korzyści z leczenia agomelatyną dla psychicznych i somatycznych przejawów lęku.

Zbierane dane wskazują na szerokie spektrum korzyści jakie można się spodziewać przy leczeniu depresji agomelatyną, jedną z nich jest efektywny wpływ na towarzyszące depresji zaburzenia lękowe.

Opracowane na podstawie: Internet / Marzec 2013
Marek Kowrach