Skrining w kierunku depresji- nowe zalecenia kanadyjskie

Canadian Task Force on Preventive Health Care – Recommendations on screening for depression in adults LINK: CMAJ 2013;185:775 (dostępny pełen tekst)

Na łamach Canadian Medical Association Journal opublikowano zalecenia dotyczące badań skrinigowych w kierunku depresji u osób dorosłych.

Dane epidemiologiczne wskazują na wysoką częstość występowania zaburzeń depresyjnych. Szacuje się, że w populacji Kanady 1 na 8 osób w ciągu swojego życia doświadczy epizodu depresji, a roczna zapadalność szacowana jest na 3%. Rozpowszechnienie depresji powoduje, że jest ona jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za stan zdrowia społeczeństw.

Autorzy raportu opublikowanego na łamach CMAJ starali się odpowiedzieć na pytanie, czy wczesne wykrycie tej choroby w badaniach przesiewowych, oraz podjęcie efektywnej terapii może ograniczyć społeczne konsekwencje depresji. Analizując dostępne dane autorzy odnotowali trudności metodologiczne związane z prowadzeniem prób klinicznych i ograniczony zakres wniosków, jakie można wyciągnąć co do ogólnych zaleceń.

W  podsumowaniu pracy zespołu jego autorzy stwierdzili, iż obecny stan wiedzy nie pozwala na rekomendowanie badań przesiewowych w kierunku depresji w populacji osób dorosłych o  średnim ryzyku zachorowania (pomimo wyników badania przeprowadzonego na obszarach wiejskich w Japonii, gdzie badania przesiewowe i podjęcie leczenia zredukowały częstość dokonanych samobójstw o 50%). Dotychczasowe wyniki prób klinicznych nie potwierdziły także jednoznacznie skuteczności badań przesiewowych w grupach osób o wysokim ryzyku zachorowania na depresję. A zatem, także i w tej grupie autorzy nie rekomendują rutynowo skriningu w wykrywaniu depresji.

Autorzy podkreślają, że priorytetem badawczym powinny stać się odpowiednio zaprojektowane randomizowane próby kliniczne oceniające wpływ badań przesiewowych w kierunku depresji na ważne klinicznie punkty końcowe w porównaniu do populacji nie objętej skriningiem.

Należy jednak podkreślić, że o ile powszechny skrinig nie wydaje się uzasadniony, to zaobserwowanie takich objawów jak zaburzenia snu, anhedonia, obniżenie nastroju, myśli samobójcze powinno skłonić lekarza do podjęcia działań w kierunku wykrycia depresji.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 11 czerwca 2013
Marek Kowrach

0 replies on “Skrining w kierunku depresji- nowe zalecenia kanadyjskie”