Wpływ okołozabiegowego stosowania trimetazydyny na uszkodzenie miokardium w czasie zabiegu angioplastyki

Ahmet Yilmaz i wsp – Beneficial effects of preprocedural Trimetazidine on periprocedural myocardial damage LINK: HealthMed 2013;7:751

Uszkodzenie mięśnia serca w czasie zabiegu angioplastyki wieńcowej (ang. percutaneous coronary intervention, PCI) wiąże się z niekorzystnymi zdarzeniami klinicznymi, zarówno w krótkim, jak i w długim okresie obserwacji. Wzrost stężenia kinazy kreatynowej oraz troponiny po zabiegu angioplastyki pomaga oszacować wielkość uszkodzenia miokardium.

Do tej pory kilka preparatów było testowanych pod kątem ich protekcyjnego działania w czasie PCI. Trimetazydyna jest lekiem przeciwniedokrwiennym o działaniu metabolicznym – reguluje metabolizm uszkodzonych komórek miokardium poddanych niedokrwieniu i hipoksji.

W ośrodku w Turcji przeprowadzono badanie oceniające wpływ trimetazydyny na okołozabiegowe uszkodzenie mięśnia serca u pacjentów poddanych angioplastyce wieńcowej. Do badania włączono 60 kolejnych chorych (71% mężczyzn, średni wiek 54±9 lat) stosujących trimetazydynę. Grupę kontrolną stanowili pacjenci, którzy nie otrzymywali trimetazydyny  (n=60, 68% mężczyzn, średni w wiek 52±10 lat). U wszystkich chorych oznaczono wyjściowe wartości frakcji MB kinazy kreatynowej MB (CKMB), troponiny I (TnI) oraz białka C-reaktywnego oznaczanego testem wysokiej czułości (hsCRP). CKMB i TnI były ponadto oznaczane po zabiegu angioplastyki, po 6, 12  i 24 godzinach od zabiegu, a hsCRP – po 24 godzinach od procedury. Podstawowe dane demograficzne i kliniczne oraz średnie wyjściowe wartości CKMB, troponiny I oraz hsCRP nie różniły się istotnie pomiędzy grupami (p>0,05).

Spośród wartości CKMB i troponiny I, oznaczenia wykonane po 24 godzinach były najwyższe i zostały uwzględnione w porównaniu z wartościami sprzed angioplastyki. Wzrost średnich wartości CKMB i hsCRP był istotnie wyższy w grupie kontrolnej w porównaniu z grupą chorych stosujących okołozabiegowo trimetazydynę (p<0,0001), natomiast wzrost średniej wartości troponiny I w grupie kontrolnej w porównaniu z grupą badaną nie osiągnął istotności statystycznej ( p>0,05).

Autorzy pracy wskazują na korzyści i protekcyjne działanie trimetazydyny stosowanej okołozabiegowo u pacjentów poddawanych planowej PCI. Dla oceny wpływu trimetazydyny na występowanie niekorzystnych zdarzeń klinicznych i przeżycie chorych po zabiegu angioplastyki wieńcowej konieczne jest przeprowadzenie prospektywnych badań randomizowanych.

Opracowane na podstawie: Internet / Marzec 2013
Ewa Kowalik