Rola medycyny naturopatycznej (naturoterapii) w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego – randomizowane badanie kliniczne

Dugald Seely – Naturopathic medicine for the prevention of cardiovascular disease: a randomized clinical trial LINK: CMAJ 2013;185:743 (dostępny pełen tekst)

Wiadomo, że chorobom układu sercowo-naczyniowego można zapobiegać stosując właściwą dietę i odpowiednie interwencje dotyczące stylu życia. Niestety, nie wszyscy chorzy ma dostęp do właściwego poradnictwa w tym zakresie. Tzw. medycyna naturalna, czyli naturoterapia, koncentruje sie na roli diety i stylu życia w prewencji chorób.

Chorzy z ryzykiem choroby wieńcowej  z reguły otrzymują tego typu porady jako część opieki od lekarzy. W USA i Kanadzie są  też lekarze  przeszkoleni i certyfikowani jako praktykujący naturoterapię. Na łamach Canadian Medical Association Journal ukazała się praca Dugalda Seely i wsp. dotycząca roli medycyny naturopatycznej (naturoterapii) w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego.

Autorzy zaplanowali wieloośrodkowe randomizowane badanie kontrolowane oceniające skuteczność naturoterapii w redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego. Do grupy kontrolnej włączono chorych otrzymujących podstawową opiekę zdrowotną (dodatkowe pomiary biometryczne), do grupy badanej – pacjentów korzystających dodatkowo z medycyny naturopatycznej.

Do udziału w badaniu zaproszono pracowników poczty w wieku 25-65 lat z trzech kanadyjskich miast: Toronto, Vancouver i Edmonton. Pacjenci mieli zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe. Chorymi w obu grupach zajmowali się lekarze rodzinni. Badani z grupy naturoterapii otrzymali dodatkowo opiekę zindywidualizowaną (poradnictwo dotyczące promocji zdrowia i właściwego odżywiania) w czasie siedmiu wizyt u lekarzy zajmujących się medycyną naturopatyczną. Podczas rocznej obserwacji u uczestników badania z obu grup dokonywano pomiarów masy ciała, obwodu talii, badano profil lipidowy, poziom glikemii na czczo i ciśnienie tętnicze.

Pierwotnym punktem końcowym była ocena 10-letniego ryzyka sercowo-naczyniowego (na podstawie skali Framigham) oraz ocena częstości występowania zespołu metabolicznego (na podstawie kryteriów diagnostycznych Adult Treatment Panel III). Z 246 zrandomizowanych chorych badanie ukończyło 207. Charakterystyka pacjentów w obu grupach w momencie rozpoczynania badania była podobna.

Wykazano, że w porównaniu z badanymi z grupy kontrolnej, pacjenci korzystający z naturoterapii po 52 tygodniach obserwacji mieli mniejsze10-letnie ryzyko sercowo-naczyniowe (10,81% vs 7,74%, redukcja ryzyka o 3,07%, p<0,001) a także  mniejszą częstość występowania zespołu metabolicznego (48,48% vs 31,58%, redukcja ryzyka o 16,90%, p=0,002).

Wyniki przedstawionego badania potwierdzają hipotezę, że medycyna naturopatyczna może wspomagać medycynę konwencjonalną w zakresie zmniejszania ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów wysokiego ryzyka. Dyskutując ograniczenie badania autorzy przyznają, że obserwowany efekt mógł wynikać z dodatkowych 7 wizyt lekarskich, a nie bezpośrednio z działań z zakresu naturoterapii. Przyszłe, większe próby powinny poszerzyć naszą wiedzę w tym zakresie.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 11 czerwca 2013
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Rola medycyny naturopatycznej (naturoterapii) w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego – randomizowane badanie kliniczne”