Związek pomiędzy poziomem witaminy B12 a objawami depresji – fińskie badanie populacyjne

Jussi Seppala i wsp – Association between vitamin B12 levels and melancholic depressive symptoms: a Finnish population-based study LINK: BMC Psychiatry 2013;13:145 (dostępny pełen tekst)

Depresja jest poważnym problemem zdrowia publicznego, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Jednym z mechanizmów patogenezy tej choroby są zaburzenia przekaźnictwa serotoninergicznego i noradrenergicznego. Witamina B12 jest niezbędna do produkcji serotoniny i innych monoamin. Związek pomiędzy poziomem witaminy B12 a objawami depresji wykazano w kilku badaniach epidemiologicznych.

Na łamach BMC Psychiatry ukazała się praca Jussi Seppälä i wsp. dotycząca związku między poziomem witaminy B12 a objawami depresji. Celem przedstawionego badania była ocena stężenia witaminy B12 w populacji chorych z depresją melancholiczną i innymi typami depresji.

Do analizy włączono chorych bez wcześniej rozpoznanej cukrzycy typu 2, w wieku 45-74 lat, losowo wybranych z National Population Register jako części fińskiego programu zapobiegania cukrzycy. Populacja badana (N = 2806, wskaźnik uczestnictwa 62%) składała się z 1328 mężczyzn i 1478 kobiet. Badania prowadzono od października do grudnia 2007 roku według protokołu WHO MONICA. Oceny objawów depresji dokonywano przy pomocy skali depresji Becka (Beck Depression Inventory, BDI), punkt odcięcia wynosił ≥10 punktów. Do oceny objawów melancholii w BDI używano kryteriów DSM-IV. W analizowanej populacji było 429 chorych z depresją, w tym 138 z melancholią i 291 bez niej.

Stwierdzono, że średni poziom witaminy B12 w populacji bez depresji wynosił 331±176 pmol/L, u chorych z depresją niemelancholiczną – 324 ± 135 pmol/L, natomiast najniższy był u pacjentów z depresją z objawami melancholii i wynosił 292±112 pmol/L (p < 0,001). Różnica poziomu witaminy B12 między chorymi z depresją z melancholią i bez niej wynosiła 33 pmol/L (p = 0.008). Wskaźnik ryzyka względnego (relative risk ratio, RRR) dla depresji z melancholią wynosił 2,75 (95%CI 1,66 to 4,56) w tercylu najniższego poziomu witaminy B12 w porównaniu z najwyższym tercylem (p <0.001).

Autorzy stwierdzają, że większe ryzyko depresji melancholicznej związane jest z niższym poziomem witaminy B12. Konieczne są dalsze badania oceniające związek pomiędzy depresją a stężeniem tej witaminy w populacji w różnym wieku i z różnymi rodzajami depresji.

Opracowane na podstawie: Internet / 24 maja 2013
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Związek pomiędzy poziomem witaminy B12 a objawami depresji – fińskie badanie populacyjne”