Nieracjonalne składowe kosztów opieki zdrowotnej w USA – czy następuje poprawa?

Minal S. Kale i wsp – Trends in the Overuse of Ambulatory Health Care Services in the United States LINK: JAMA Intern Med. 2013;173:142

Rosnące koszty opieki zdrowotnej powodują zwiększenie zainteresowania efektywnością funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej. W przeprowadzonej w USA analizie wykazano, że 700 mld USD rocznie jest wydawanych na opiekę zdrowotną nieracjonalnie, a koszty nadużywania świadczeń lub wykonywania procedur, których ryzyko przekracza korzyści, są  tego znaczącą składową i wynoszą ok. 280 mld USD w ciągu roku.

Celem prezentowanej pracy była ocena zmian  w zakresie nadużywania i niewłaściwego stosowania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w USA w ostatniej dekadzie. Przeprowadzono analizę danych z lat 1999 oraz 2009 pochodzących z National Ambulatory Medical Care Survey oraz części ambulatoryjnej National Hospital Ambulatory Medical Care Survey. W badaniu uwzględniono 22 wskaźniki oparte na obecnie stosowanych miarach jakości opieki zdrowotnej oraz wytycznych postępowania w poszczególnych schorzeniach. Głównym punktem końcowym były wskaźniki niedostatecznego stosowania, nadużywania lub niewłaściwego stosowania procedur w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

Zaobserwowano istotną statystycznie poprawę w zakresie 6 z 9 wskaźników niedostatecznego stosowania procedur medycznych w roku 2009 w porównaniu z 1999 rokiem. Poprawa ta dotyczyła leczenia przeciwkrzepliwego w migotaniu przedsionków, stosowania aspiryny, betablokerów i statyn u pacjentów z chorobą wieńcową, podawania betablokerów u chorych z niewydolnością serca oraz statyn u pacjentów z cukrzycą.

W przypadku wskaźników nadużywania procedur medycznych, poprawa wystąpiła tylko w przypadku 2 z 11 zmiennych, jeden wskaźnik uległ pogorszeniu, 8 zaś nie zmieniło się. Poprawa dotyczyła istotnego statystycznie spadku częstości wykonywania badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy u kobiet powyżej 65 roku życia oraz zmniejszenia częstości nadużywania antybiotyków w zaostrzeniach astmy. Wzrosła natomiast częstość wykonywania badań przesiewowych w kierunku raka prostaty u mężczyzn powyżej 74 roku życia. Spośród dwóch wskaźników niewłaściwego stosowania procedur medycznych, zarejestowano redukcję odsetka chorych z zakażeniami dróg moczowych, którym zalecano niewłaściwy antybiotyk.

Podsumowując, autorzy analizy obserwowali znaczącą poprawę w zakresie niedostatecznego stosowania świadczeń medycznych, niewielkie zmiany dotyczyły natomiast nadużywania procedur w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w USA.

Opracowane na podstawie: Internet / 28 stycznia 2013
Ewa Kowalik

0 replies on “Nieracjonalne składowe kosztów opieki zdrowotnej w USA – czy następuje poprawa?”