Opieka paliatywna- rola internistów

Alexander K. Smith – Palliative CareAn Approach for All Internists LINK: JAMA Int Med 2013;173:291

W badaniu 215 484 pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową wykazano, że pomiędzy rokiem 1993 a 2000 wzrosła częstość stosowania chemioterapii w ciągu 14 dni przed zgonem, jak i ilość hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii na 30 dni przed zgonem. Warto przy tej okazji pamiętać, że działania mające na celu przedłużenie życia (agresywne leczenie) u niektórych chorych mają efekt przeciwny.

Na łamach JAMA Internal Medicine ukazał się komentarz Alexandra K. Smitha dotyczący opieki paliatywnej. Przypomina on, że w badaniu Temela z 2010 roku wykazano, że chorzy z rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca otrzymujący dobrą opiekę paliatywną mieli lepszą jakość życia i rzadziej, niż u chorych otrzymujących standardową opiekę, występowała u nich depresja. Pomimo mniej agresywnego leczenia, chorzy zrandomizowani do grupy opieki paliatywnej mieli także dłuższe średnie przeżycie. W tym ostatnim aspekcie wyniki wymagają potwierdzenia w kolejnych badaniach.

Z kolei w badaniu stanowiącym przyczynek do komentarza Smitha, autorzy zebrali dane dotyczące wizyt pacjentów u lekarzy opieki paliatywnej i porównali je z danymi z wizyt u onkologów. Wykazano, że onkolodzy zwracali większą uwagę na powikłania związane z progresją w badaniach radiologicznych, natomiast lekarze opieki paliatywnej – na aspekt psychospołeczny pogorszenia stanu zdrowia chorego oraz jego wpływ na pacjenta i całą rodzinę. Jednak kiedy stan pacjenta pogarszał się, wszyscy specjaliści stosowali się do wytycznych opieki nad pacjentem w stanie terminalnym.

W podsumowaniu swojego tekstu Smith przypomina, że medycyna paliatywna skupiona jest na budowaniu relacji z pacjentem i jego rodziną, pomaganiu w radzeniu sobie z objawami i stresem. Wielu chorych wymagających opieki paliatywnej nie będzie miało dostępu do specjalisty medycyny paliatywnej, jednak będzie miało możliwość kontaktu z internistą. Chorzy mogą skorzystać z tego, jeśli specjaliści chorób wewnętrznych będą właściwie przeszkoleni, a uzyskane w ten sposób wyniki, takie jak czas przeżycia pacjentów, mogą być zaskakujące.

Opracowane na podstawie: Internet / 25 lutego 2013