Agomelatyna vs leki selektywnie hamujące wychwyt zwrotny serotoniny

K. Demyttenaere i wsp – A pooled analysis of six month comparative efficacy and tolerability in four randomized clinical trials: agomelatine versus escitalopram, fluoxetine, and sertraline LINK: CNS Spectrums 2013;18:163

Nowoczesna farmakologia depresji stwarza szansę efektywnego leczenia, jednak odpowiedź na stosowane leki  jest  widoczna tylko  u nieco ponad 50% leczonych. Poszukiwanie leków o nowym mechanizmie działania może stworzyć szansę skuteczniejszego leczenia, ograniczenia objawów niepożądanych i bardziej spersonalizowanej terapii.

Jednym z nowych leków jest agomelatyna, która pobudza receptory melatoninergiczne (MT1 i MT2) oraz blokuje receptor serotoninergiczny -5HT2C. Na łamach CNS Spectrum przedstawiono zbiorczą analizę 4 badań porównującą  agomelatynę (n=627)  z fluoksetyną, sertraliną i w dwóch badaniach z escitalopramem (łącznie n= 635). W okresie 24 tygodni badano wpływ leczenia na objawy depresji mierzone skalą Hamiltona oraz odsetkiem  poprawy i remisji. W tym czasie oceniono również działania niepożądane tych leków.

W ocenie wykonanej na podstawie skali Hamiltona większą redukcję w punktacji, co było różnicą istotną statystycznie, uzyskano dla terapii agomelatyną, zarówno dla wszystkich badanych (różnica 1,08 punktu, p=0,014), jak i w podgrupie z ciężką depresją (różnica 1,01, p=0,04). Odsetek odpowiedzi na leczenie w skali Hamiltona był również istotnie większy w grupie agomelatyny o około 5%. Remisję depresji uzyskano w 4 badaniach u 47% do 65% dla agomelatyny i u 41% do 58% dla inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny. W ocenie na podstawie skali wrażenia klinicznego nie stwierdzono różnic dla oceny poprawy lub remisji. Częstość objawów niepożądanych była zbliżona w porównywanych grupach leków, jednak odsetek zdarzeń, które były powodem przerwania leczenia był niższy dla agomelatyny: 6,6% vs 9,4%.

Uzyskane dane pozwalają według autorów stwierdzić, że agomelatyna jest co najmniej równie skuteczna jak inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, z tendencją do rzadszego przerywania leczenia z powodu działań niepożądanych.

Opracowane na podstawie: Internet / Czerwiec 2013
Marek Kowrach