Kontrola parametrów wyrównania cukrzycy typu 2 – czy w ostatnich latach nastąpiła poprawa? Dane z USA.

M. Mitka – More patients get good diabetes control, but only a minority meet all goals LINK: JAMA 2013;309:1335

Mike Mitka na łamach JAMA przedstawia dane dotyczące kontroli poszczególnych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u chorych na cukrzycę typu 2:  hiperglikemii, nadciśnienia tętniczego oraz dyslipidemii.

Ostatnie lata przyniosły wyraźną poprawę w zakresie tych trzech obszarów, można jednak zadać pytanie czy poprawa ta jest pełna i czy uzyskano istotny wzrost odsetka osób, które osiągnęły optymalną kontrolę w tych trzech obszarach jednocześnie. Ocenę przeprowadzono na podstawie danych zebranych u chorych na cukrzycę  w latach 1988-2010 w ramach programu National Health and Nutrition Examination Surveys i zaprezentowano na łamach Diabetes Care.

Poziom kontroli wyrównania metabolicznego mierzony  odsetkiem osób z poziomem hemoglobiny HbA1c<7% wzrósł w omawianym okresie z 43,1% do 51,1% . Poprawie uległy również wskaźniki optymalnej kontroli ciśnienia tętniczego, za które uznano wartości poniżej 130/80 mmHg. Częstość tak rozumianej redukcji ciśnienia tętniczego wzrosła z 33,2% do 56,7%. Wprowadzenie szeroko farmakologicznej terapii hiperlipidemii z zastosowaniem statyn zwiększyło odsetek osób, które w omawianym okresie  osiągnęły stężenie cholesterolu LDL <100 mg% z 33,2% do 56,7%.

Jeżeli rozpatrywać jednoczesną kontrolę w trzech zalecanych i omawianych w badaniu obszarach to nie jest już ona tak imponująca: wzrosła  z 9,9% do 19%. Trend ten pozwoli jednak prognozować redukcję powikłań o charakterze mikroangiopatii i makroangiopatii u chorych na cukrzycę.  Osiągnięcie założonych celów terapii u pacjentów z cukrzycą pozwoli, jak sugeruje badanie STENO zmniejszyć powikłania o charakterze makroangiopatii i mikroangiopatii o ponad połowę.

Opracowane na podstawie: JAMA / 3 kwietnia 2013
Marek Kowrach