Preparat złożony zawierający peryndopryl i amlodypinę u 6256 chorych ze źle kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym: wyniki badania AVANT’AGE

Yi Zhang i wsp – Effect of a fixed combination of Perindopril and Amlodipine on blood pressure control in 6256 patients with not-at-goal hypertension: the AVANT’AGE study LINK: J Am Soc Hypertens 2013

Nadciśnienie tętnicze (NT) jest  wiodącą przyczyną zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonów. Pomimo, iż ten powszechnie występujący czynnik ryzyka można teoretycznie dobrze kontrolować, rzeczywistość leczenia NT pozostaje daleka od ideału.

W praktyce klinicznej to lekarze rodzinni borykają się z problemami chorych z wysokimi wartościami ciśnienia tętniczego (RR) i to oni często podejmują decyzje o modyfikacji leczenia z powodu złej kontroli wartości RR, nietolerancji leków lub niestosowania się pacjentów do zaleceń. W dotychczas opublikowanych badaniach skupiano się na leczeniu chorych z klasycznym opornym NT, niewiele natomiast poświęcono problemowi pacjentów, którzy nie osiągają docelowych wartości RR (szczególnie w warunkach opieki klinicznej na co dzień, a nie badań klinicznych). Również charakterystyka wymienionej grupy chorych oraz przyczyny nieskuteczności leczenia NT nie są do końca poznane.

Dla oceny skojarzonego działania  leków u chorych, którzy nie osiągnęli docelowych wartości RR, przeprowadzone zostało otwarte badanie kliniczne AVANT’AGE (Age Vasculaire et risque residuel chez I’hyperteNdu TrAite vu en medicine GeneralE).  Ponad siedmiuset francuskich lekarzy rodzinnych włączyło do badania swoich pierwszych dziesięciu chorych ze źle kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, niestosujących się do zaleceń lekarskich lub nietolerujących leków (tj. pacjentów, u których zdecydowano o modyfikacji terapii NT). Chorzy otrzymywali leczenie skojarzone peryndoprylem i amlodypiną w jednej z czterech dawek: 5/5, 5/10, 10/5 lub 10/10 mg.

Do badania włączono 6256 pacjentów, u których wykonano pomiary RR wyjściowo i po trzech miesiącach leczenia. Na zakończenie okresu obserwacji odnotowano średni spadek wartości skurczowego RR o 20,3 +/-12,4 mm Hg oraz spadek wartości rozkurczowego RR o 11,3+/-9,6 mm Hg. W 62,3% przypadków uzyskano docelowe wartości RR.

Stwierdzono, że wskaźnik masy ciała oraz obwód w talii są istotnymi czynnikami determinującymi wielkość spadku zarówno skurczowych, jak i rozkurczowych wartości RR (p<0,04). Ponadto, wskaźnik masy ciała oraz wyjściowe wartości RR były czynnikami wpływającymi istotnie na uzyskanie kontroli wartości skurczowego i rozkurczowego RR (p<0,04).

Podsumowując, dołączenie do stosowanego leczenia hipotensyjnego preparatu skojarzonego zawierającego peryndopryl i amlodypinę jest skuteczne u ponad połowy chorych, którzy dotychczas nie osiągnęli docelowych wartości RR, zaś wyjściowe wartości RR oraz otyłość są ważnymi czynnikami wpływającymi na kontrolę ciśnienia tętniczego.

Opracowane na podstawie: Internet / Marzec 2013
Ewa Kowalik