Prognostyczne znaczenie wysokiej czułości oznaczeń troponiny T u osób z chorobą wieńcową – analiza Heart and Soul Study

Alexis L. Beatty i wsp – High-Sensitivity Cardiac Troponin T Levels and Secondary Events in Outpatients With Coronary Heart Disease From the Heart and Soul Study LINK: JAMA Intern Med

Na łamach JAMA Internal Medicine ukazał się artykuł poświęcony prognostycznemu znaczeniu wysokiej czułości oznaczeń troponiny T u osób z chorobą wieńcową.

Analizowane dane pochodzą z badania Heart and Soul Study. Jego autorzy przypominają, że w populacji ogólnej  wykrywalne za pomocą testów wysokiej czułości poziomy troponin związane są z występowaniem strukturalnych chorób serca. U pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową podwyższone poziomy troponiny T (hs-cTnT) pozwalają przewidywać zwiększone ryzyko kolejnych incydentów. Nie wiadomo jednak, czy jest to wskaźnik niezależny od innych strukturalnych i czynnościowych markerów  chorób serca.

Aby tę zależność udowodnić badacze zmierzyli stężenia hscTnT w surowicy krwi i wykonali test obciążeniowy (echokardiografia obciążeniowa) w zebranej prospektywnie w latach 2000-2002 kohorcie 984 osób ze stabilną chorobą wieńcową, obserwowanych następnie przez 8.2 roku (wartości mediany).  Z tej grupy aż 794 badanych (80.7%) miało wykrywalne poziomy hs-cTnT.  Wyjściowo wyższe poziomy hs-cTnT były związane z większym obszarem indukowalnego niedokrwienia i niższą frakcją wyrzucania, gorszą funkcją lewego przedsionka, większą masą lewej komory i gorszą wydolnością wysiłkową w teście na bieżni.

W trakcie obserwacji incydent sercowo-naczyniowy wystąpił u 317 uczestników badania  (32.2%). Po skorygowaniu względem klinicznych czynników ryzyka i markerów budowy i funkcji serca , a także innych biomarkerów (NT proBNP i CRP), każde podwojenie poziomu hscTnT wiązało się ze wzrostem o 37% liczby zdarzeń sercowo-naczyniowych (iloraz hazardu, 1.37 [95% CI, 1.14-1.65]; P=0.001).

A zatem jak piszą w konkluzji autorzy oznaczenie poziomu hs-cTnT może pozwolić na wykrycie tego elementu ryzyka, którego nie wychwytują obecnie dostępne miary zaawansowania choroby.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 8 kwietnia 2013
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Prognostyczne znaczenie wysokiej czułości oznaczeń troponiny T u osób z chorobą wieńcową – analiza Heart and Soul Study”