Częstość występowania zaburzeń psychicznych wśród policjantów

Peter G van der Velden i wsp – Police officers: a high-risk group for the development of mental health disturbances? A cohort study LINK: MJ Open 2013;3

Uważa się, że policjanci są grupą zawodową narażoną na wystąpienie zaburzeń psychicznych, jednak dotychczas brak jest przekonujących danych potwierdzających tę opinię.

Celem opublikowanej w  British Medical Journal pracy , przeprowadzonej na populacji holenderskiej, była ocena częstości występowania zaburzeń zdrowia psychicznego (np.  ciężkich postaci zaburzeń  lękowych, depresji lub zachowań agresywnych) w grupie policjantów w porównaniu z innymi grupami zawodowymi. Do badania włączono dwie grupy oficerów policji z różnych regionów (łącznie 647 osób). Grupy kontrolne zostały wybrane spośród zwykłych pracowników: pracowników bankowych, którzy w przeszłości byli ofiarami napadów w miejscu pracy, pracowników supermarketów, pracowników opieki socjalnej,  a także żołnierzy  oraz strażaków. Wszyscy uczestniczy badania wypełniali kwestionariusz SCL-90 (symptom Check List Revised ).

Uzyskane wyniki wskazują na  niską częstość występowania ciężkich zaburzeń lękowych i depresji oraz zachowań agresywnych w grupie policjantów (poniżej 1,4%). W grupach kontrolnych udokumentowano porównywalną częstość występowania ocenianych zaburzeń. Także w analizie wielu zmiennych nie potwierdzono większego ryzyka w grupie policjantów. Zdaniem autorów wyniki pracy nie potwierdzają opinii o częstszych problemach psychicznych występujących w  grupie policjantów, które łączono ze stresem związanym z trybem pracy.

Opracowane na podstawie: BMJ / 24 stycznia 2013
Tomasz Rywik

0 replies on “Częstość występowania zaburzeń psychicznych wśród policjantów”