Beta blokery w niewydolności serca – a może jednak efekt klasy?

Saurav Chatterjee i wsp – Benefits of u03b2 blockers in patients with heart failure and reduced ejection fraction: network meta-analysis LINK: BMJ 2013;346:f55 (dostępny pełen tekst)

Z randomizowanych badań klinicznych wiadomo, że leki beta adrenolityczne (beta blokery- BB) wpływają korzystnie na rokowanie pacjentów z niewydolnością serca z upośledzoną frakcją wyrzucania. Niemniej jednak sprawą kontrowersyjną pozostaje dobór stosowanych preparatów, które różnią się pomiędzy sobą nie tylko kardioselektywnością, ale także m.in. wpływem na układ naczyniowy. Kolejnym zagadnieniem jest sprawa tolerancji poszczególnych leków.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że dotychczas, poza jednym badaniem, nie porównywano bezpośrednio efektywności poszczególnych preparatów BB. W British Medical Journal ukazały się wyniki ciekawej metaanalizy, której celem była ocena porównawcza poszczególnych BB. Do analizy wytypowano 21 badań randomizowanych, w których oceniano atenolol, bisoprolol, bucindolol, karwediolol metoprolol i nebiwolol. Głównym punktem końcowym badania był zgon (niezależnie od przyczyny).

Na podstawie przeprowadzonej oceny wykazano, że osoby leczone BB charakteryzowały się lepszym rokowaniem w porównaniu z osobami otrzymującymi placebo, a ryzyko zgonu w trakcie obserwacji (mediana 12 miesięcy) było niższe w grupie leczonej o około 30%. Dodatkowo wykazano, że wszystkie BB zmniejszały ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i nagłych zgonów, poprawiając jednocześnie frakcję wyrzucania o około 4,1 punktu procentowego, a profil tolerancji był porównywalny z preparatami referencyjnymi.

Zdaniem autorów metaanalizy, uzyskane wyniki wskazują na dobrą tolerancję BB, a korzystne oddziaływanie na śmiertelność w populacji pacjentów z niewydolnością serca z dysfunkcją skurczową jest efektem klasy i mało prawdopodobne jest udokumentowanie wyższości któregoś z preparatów. W celu wykazania przewagi danego BB konieczne byłoby bezpośrednie porównanie poszczególnych leków w badaniu randomizowanym.

Opracowane na podstawie: BMJ / 16 stycznia 2013
Tomasz Rywik