Choroba tętnic obwodowych – możliwości farmakoterapii

Mary McGrae McDermott i wsp – Medications for Improving Walking Performance in Peripheral Artery Disease LINK: JAMA 2013;309:487

Na łamach JAMA ukazał się  interesujący komentarz do pracy Ahimastosa i wsp., poświęconej zastosowaniu inhibitora ACE (ramiprilu) u chorych z PAD.

Jak przypominają komentujący tę pracę Mary McGrae McDermott i wsp., podstawowym celem terapii osób z chorobą tętnic obwodowych (PAD) jest poprawa sprawności funkcjonalnej. Interwencją poprawiającą komfort życia tych chorych  są ćwiczenia marszowe. Nadzorowane ćwiczenia na bieżni wydłużają maksymalny czas marszu o 50% do 200%.

W Stanach Zjednoczonych Food and Drug Administration (FDA) dopuściła do leczenia związanego z PAD chromania przestankowego zaledwie 2 substancje – pentoksyfilinę i cilostazol. Najnowsze badania przeglądowe pokazują jednak, że leki te wydłużają maksymalny czas marszu na bieżni o odpowiednio (zaledwie) 15% i 25%. Jest zatem jasne, że wszelkie nowe interwencje mogące poprawiać sprawność funkcjonalną chorych z PAD budzą zainteresowanie.

Ahimastos i wsp. przedstawili na łamach JAMA wyniki randomizowanej próby klinicznej porównującej skuteczność rampirilu (10 mg) z placebo 212 chorych z PAD i chromaniem przestankowym. W obserwacji 24-tygodniowej leczenie ramiprilem pozwoliło uzyskać istotne wydłużenie bezbólowego I maksymalnego dystansu marszu o odpowiednio 75 sekund i 255 sekund w porównaniu z placebo. Było to wynik powodujący wzrost dystansu marszu bezbólowego i maksymalnego o 77% and 123%, a zatem, jak podkreślają  Mary McGrae McDermott i wsp., znacząco lepszy od obserwowanego dla dwóch zaakceptowanych przez FDA leków.

Należy jednak pamiętać, że we wcześniejszych pracach oceniających skuteczność ramiprilu w chromaniu przestankowym uzyskano mieszane wyniki. W najnowszej meta-analizie dokonanej przez Shahin i wsp., obejmującej 4 próby z udziałem 137 chorych z PAD nie zaobserwowano zależności pomiędzy stosowaniem inhibitorów ACE a sprawnością marszu. Tym niemniej, zdaniem komentatorów, ze względu na niedobór skutecznych leków wyniki próby Ahimastosa i wsp. zasługują na szczególną uwagę.

Opracowane na podstawie: JAMA / 6 lutego 2013
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Choroba tętnic obwodowych – możliwości farmakoterapii”