Nadciśnienie u osób w wieku podeszłym – jak leczyć?

O. Mukhtar i S.H. D. Jackson – Risk: benefit of treating high blood pressure in older adults LINK: Br J Clin Pharmacol 2013;75:36 (dostępny pełen tekst)

Na łamach British Journal of Clinical Pharmacology przedstawiono artykuł przeglądowy, w którym poruszono temat leczenia nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku.

W patogenezie  nadciśnienia tętniczego w tej grupie wiekowej podkreśla się usztywnienie ścian naczyń (co skutkuje zwiększeniem wartości skurczowych ciśnienia tętniczego) oraz  zależny od wieku (nawet do 25%) ubytek funkcji nerek, odpowiadający za nadmierną retencję sodu i wody w organizmie. Nadciśnienie wieku podeszłego ma charakter niskoreninowy.

Zasady leczenia nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym, zwłaszcza u osób powyżej 80 roku życia ukształtowały w ostatnich latach wyniki badania HYVET i INVEST. W pierwszym z nich dążono do redukcji ciśnienia tętniczego <150/80 mg u badanych powyżej 80 roku życia. Wyjściowe wartości ciśnienia skurczowego mieściły się w granicach 160-210 mm Hg a rozkurczowego < 110 mm Hg. Cele terapeutyczne osiągano za pomocą indapamidu i dołączanego perindoprilu.

W trakcie obserwacji stwierdzono nieistotną statystycznie redukcję ryzyka udaru mózgu o 30%, redukcję schorzeń i zgonów sercowo-naczyniowych o 23%. Zaobserwowano znamienną statystycznie redukcję niewydolności serca o 64%, i przede wszystkim zmniejszenie częstości wszystkich zgonów o 21%.

W badaniu INVEST podgrupa osób w najstarszym wieku dla ciśnienia skurczowego charakteryzowała się najbardziej wyrazistą krzywą J relacji między ciśnieniem skurczowym a ryzykiem powikłań. W młodszych grupach wiekowych wartości ciśnienia skurczowego z najniższym ryzykiem powikłań wynosiły 110 mm Hg, podczas, gdy dla najstarszej grupy wiekowej ryzyko powikłań było najniższe dla ciśnienia skurczowego około 140 mm Hg. Podobna zależność widoczna była również dla ciśnienia rozkurczowego.

Z danych powyższych wynika, że nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego wśród najstarszych może nie przynosić dodatkowych korzyści. W konkluzji autorzy stwierdzają, że leczenie nadciśnienia tętniczego w podeszłym wieku przynosi wymierne korzyści kliniczne. Przyszłe badania powinny jednak precyzyjnie określić docelowe wartości kontroli ciśnienia tętniczego, jak również schematy terapeutyczne dla osób w podeszłym wieku.

Opracowane na podstawie: British Journal of Clinical Pharmacology / 2012
Marek Kowrach