Skala ryzyka sercowo-naczyniowego w nadciśnieniu na podstawie populacji badania ASCOT

D. Prieto-Merino i wsp – ASCORE: an up-to-date cardiovascular risk score for hypertensive patients reflecting contemporary clinical practice developed using the (ASCOT-BPLA) trial data LINK: J Hum Hypertens 2013

Zmieniający się układ czynników ryzyka oraz nowe metody leczenia stosowane we wczesnych etapach choroby powodują, że dostępne skale ryzyka sercowo-naczyniowego nie oceniają precyzyjnie rokowania chorych. W części badań klinicznych przeszacowano w ten sposób ilość przewidywanych zdarzeń, co obniżyło zdolność tych badań  do potwierdzenia wstępnych założeń.

Skale ryzyka wymagają więc stałego uaktualniania. Jedną z takich okazji są wieloośrodkowe badania kliniczne z dostępną szeroką bazą danych i precyzyjnie określonym rokowaniem. W ten sposób powstał algorytm określania rokowania u chorych na cukrzycę w oparciu o badanie UKPDS. Na łamach Journal of Human Hypertension przedstawiono nowy algorytm oceny ryzyka sercowo-naczyniowego w oparciu o bazę danych badania ASCOT-BPLA, w którym chorych z nadciśnieniem tętniczym randomizowano do leczenia hipotensyjnego opartego o perindopril z amlodypiną lub do opartego o atenolol  z bendroflumetiazydem.

Baza danych o zdarzeniach sercowo-naczyniowych dotyczy ponad 19000 pacjentów, z której do ostatecznego opracowania skali ryzyka po wykluczeniu osób z uprzednio rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową zakwalifikowano prawie 16000 badanych. Dane pozwoliły stworzyć algorytm oceny ryzyka sercowo-naczyniowego ASCORE lub jego uproszczoną formę biorącą pod uwagę jedynie dane kliniczne: ASCORE-S. W ten sposób można ocenić prawdopodobieństwo zgonu sercowo-naczyniowego, zawału mięśnia serca i udaru mózgu.

Do elementów, które uwzględniano w proponowanym algorytmie należą: płeć, wiek, cukrzyca, palenie papierosów w okresie 12 miesięcy, uprzednie leczenie hipotensyjne, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, stężenie glukozy na czczo oraz stężenie kreatyniny. Testowany względem  zdarzeń algorytm oceny ryzyka ASCORE dawał rezultaty bardziej zbliżone rzeczywistym w porównaniu do ryzyka ocenianego na podstawie modelu Framingham. Autorzy proponują, aby w grupie chorych z nadciśnieniem tętniczym do oceny ryzyka przyszłych zdarzeń sercowo-naczyniowych posługiwać się modelem oceny ryzyka ASCORE lub ASCORE-S.

Opracowane na podstawie: Journal of Human Hypertension / Luty 2013
Marek Kowrach

0 replies on “Skala ryzyka sercowo-naczyniowego w nadciśnieniu na podstawie populacji badania ASCOT”