Zaburzenia lękowe, depresja i objawy somatyzacyjne u chorych z bólami odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

Abdulbari Bener i wsp – Psychological factors: anxiety, depression, and somatization symptoms in low back pain patients LINK: J Pain Res 2013;6:95 (dostępny pełen tekst)

Na łamach Journal of Pain Research ukazała się praca Abdulbari Benera i wsp. dotycząca współwystępowania zaburzeń lękowych, depresji i objawów somatyzacyjnych u chorych z bólem odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa (low back pain, LBP).

LBP jest narastającym problemem ekonomicznym i zdrowotnym, dotyczącym blisko 80% populacji ogólnej i wiodącą przyczyną niepełnosprawności i niezdolności do pracy. We wcześniejszych badaniach wykazano, że problemy psychologiczne są częste u chorych z LBP.

Do badania przekrojowego włączono 2180 pacjentów, mieszkańców Kataru. Chorzy wypełniali ankietę u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od marca do października 2012 roku. Kwestionariusz dotyczył czynników socjodemograficznych i charakterystyki LBP. Dla oceny wystepowania LBW stosowano General Health Questionnaire-12, do oceny zaburzeń lękowych – Generalized Anxiety Disorder-7, do oceny depresji – Patient Health Questionnaire-9. Somatyzację analizowano przy pomocy Patient Health Questionnaire-15.

Grupa badana składała się w  52,9% z mężczyzn i w 47,1% z kobiet. Częstość występowania LBP wynosiła 59.2%. LBP stwierdzano częściej u kobiet , gospodyń domowych  oraz osób z wyższymi miesięcznymi dochodami.

Somatyzacja występowała częściej u pacjentów z LBP niż bez LBP (14,9% vs 8,3%),  podobnie jak  depresja (13,7% vs 8,5%) i zaburzenia lękowe (9,5% vs 6,2%). Najczęściej zgłaszanymi objawami przez chorych z zaburzeniami somatyzacyjnymi były bóle głowy (41,1%) oraz bóle kończyn i stawów (38,5%). Pacjenci z depresją zwykle skarżyli się na myśli samobójcze lub dotyczące samookaleczenia (51,4%) oraz obniżenie nastroju i poczucie bezradności (49,2%). Chorzy z zaburzeniami lękowymi zgłaszali najczęściej brak możliwości kontrolowania ciągłego zamartwiania się (40,2%), nadmierne przejmowanie się wieloma rzeczami (40,2%) i „uczucie, że stanie się coś strasznego” (40,2%).

Częstość występowania LBP w tym badaniu była podobna, jak w innych badaniach. Znacząco częściej stwierdzano zaburzenia psychologiczne u chorych z LBP niż w grupie bez tych dolegliwości. Być może określenie czynników psychologicznych związanych z LBP pomoże w stworzeniu strategii prewencji.

Opracowane na podstawie: Internet / 4 lutego 2013
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Zaburzenia lękowe, depresja i objawy somatyzacyjne u chorych z bólami odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa”