Niedosłuch a zaburzenia funkcji poznawczych u osób starszych

Frank R. Lin i wsp – Hearing Loss and Cognitive Decline in Older Adults LINK: JAMA Intern Med. 2013;173:293

Na łamach JAMA Internal Medicine ukazała się praca dotycząca związku niedosłuchu z zaburzeniami funkcji poznawczych o osób starszych.

W przeciągu najbliższych 20 lat, z powodu starzenia się populacji, częstość występowania otępienia ulegnie podwojeniu. Określenie czynników prowadzących do zaburzeń funkcji poznawczych oraz mechanizmów ich działania wydaje się być jednym z ważnych zadań zdrowia publicznego. Wyniki niektórych badań wskazują, że niedosłuch może być związany z otępieniem i zaburzeniami funkcji poznawczych, być może w związku z obniżeniem interakcji społecznych.

Autorzy przedstawionej na  analizy włączyli do badania 1984 uczestników Health ABC Study (średnia wieku 77,4 lata) – prospektywnego badania obserwacyjnego rozpoczętego w latach 1997-1998. Grupa wyjściowa składała się z pacjentów bez nasilonych zaburzeń funkcji poznawczych określanych przy pomocy  Modified Mini-Mental State Examination (3MS) – wynik 80 i więcej punktów. Po pięciu latach chorym wykonywano badanie audiometryczne, następnie pacjenci byli obserwowani przez kolejne sześć lat. Słuch badano wyjściowo przy pomocy pojedynczych tonów o częstotliwości 0,5 do 4 kHz w uchu lepiej słyszącym. Funkcje poznawcze oceniano w piątym, ósmym, dziesiątym i jedenastym roku obserwacji przy pomocy skali 3 MS (oceniającej funkcje ogólne) i Digit Symbol Substitution Test (DSST, oceniający zdolność abstrakcyjnego myślenia). Zaburzenia funkcji poznawczych definiowano jako wynik w skali 3MS poniżej 80 punktów lub spadek o więcej niż 5 punktów w porównaniu do wyjściowego wyniku.

U 1162 badanych z wyjściowym niedosłuchem stwierdzono roczny spadek punktacji w skali 3MS oraz DSST odpowiednio o 41% i 32% większy niż u pacjentów prawidłowo słyszących. W skali 3MS roczne zmiany w punktacji wynosiły 0,65 vs 0,46 punktów (p=0,004). W skali DSST roczne zmiany wynosiły odpowiednio 0,83 vs 0,63 punktu (p=0,02). W porównaniu z osobami prawidłowo słyszącymi chorzy z niedosłuchem mieli o 24% wyższe ryzyko zaburzeń funkcji poznawczych. Stopień osłabienia funkcji poznawczych był liniowo zależny od wyjściowej utraty słuchu.

Niezbędne są dalsze badania nad mechanizmami tej zależności oraz ocena, czy interwencje poprawiające słuch mogą zmniejszyć ryzyko zaburzeń funkcji poznawczych.

Opracowane na podstawie: Internet / 25 lutego 2013
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Niedosłuch a zaburzenia funkcji poznawczych u osób starszych”