Prewencja cukrzycy typu 2 – co nowego?

D.E. Arterburn i P.J. O’Connor – A look ahead at the future of diabetes prevention and treatment LINK: JAMA 2012;308:2517

Na łamach JAMA w jednym z komentarzy redakcyjnych omówiono założenia nowoczesnej prewencji cukrzycy typu 2. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia ze względu na nasilającą się wraz z częstością otyłości epidemią cukrzycy typu 2.

Zdaniem autorów komentarza bardziej intensywne formy prewencji zaburzeń metabolizmu glukozy i ich leczenia są skuteczniejsze od konserwatywnych i zachowawczych postępowań. W komentarzu przytoczono badanie Look AHEAD, w którym porównano wpływ dwóch rodzajów interwencji u chorych na cukrzycę typu 2: intensywnej modyfikacji stylu życia oraz standardowej edukacji i leczenia.

Intensywna modyfikacja stylu życia wywoływała przejściową remisję cukrzycy  typu 2 po 2, 3 i 4 latach u odpowiednio 9,2%, 6,4% i 3,5% uczestników badania. Podobnie określona częstość częściowej remisji w grupie standardowej wyniosła odpowiednio 1,7%, 1,3% i 0,5%. Największe korzyści obserwowano u pacjentów w początkowych stadiach cukrzycy. Wraz z poprawą glikemii obserwowano również redukcję ekspresji innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Nie stwierdzono jednak w tym badaniu redukcji zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Zdaniem autorów komentarza jeszcze większy potencjał tkwi  w chirurgii bariatrycznej. Radykalna redukcja masy ciała osiągnięta dzięki zabiegom w badaniu SOS skutecznie zapobiegała  nowym przypadkom cukrzycy (zmniejszenie o 83%),   W innych badaniach po   operacjach bariatrycznych z wytworzeniem zespoleń omijających remisja cukrzycy występowała u 68% badanych, a mediana trwania remisji wynosiła 8 lat. W rejestrze szwedzkim operacje bariatryczne w 13 letnim okresie sprzyjały redukcji zgonów sercowo-naczyniowych (spadek o 44%).

A zatem należy sądzić, że radykalne formy leczenia i modyfikacji stylu życia  przynoszą korzystniejsze efekty w prewencji i leczeniu zaburzeń metabolizmu glukozy.

Opracowane na podstawie: JAMA / 19 grudnia 2013
Marek Kowrach