Agomelatyna vs sertralina u chorych na depresję i cukrzycę typu 2

D. Karaiskos i wsp – Agomelatine and sertraline for the treatment of depression in type 2 diabetes mellitus LINK: Int J Clin Pract, 2013;67:257

Około 15% pacjentów z cukrzycą typu 2 spełnia kryteria współistniejącego zaburzenia depresyjnego. Istnieje liniowa zależność pomiędzy nasileniem objawów depresyjnych a gorszą jakością  samoopieki w cukrzycy i nieprzestrzeganiem zaleceń terapeutycznych.

Celem omawianej pracy było  porównanie skuteczności agomelatyny i sertraliny w odniesieniu do  objawów depresji i lęku, a także  wpływu tych leków  na jakość samoopieki oraz wyrównanie metaboliczne u chorych z depresją i niekontrolowaną cukrzycą typu 2.

Do otwartego badania o charakterze obserwacyjnym włączono 40 pacjentów z depresją i cukrzycą typu 2, którzy zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej agomelatynę lub sertralinę przez okres  4 miesięcy. Oceniano nasilenie objawów depresji i lęku, jakość samoopieki, glikemię na czczo, stężenie HbA1c oraz masę ciała.

Po 4 miesiącach w grupie agomelatyny stwierdzono niższą punktację skal nasilenia depresji i lęku oraz lepszą jakość samopieki.  Nie stwierdzono różnic w zakresie masy ciała i glikemii na czczo, natomiast stężenie HbA1c było niższe w grupie agomelatyny  (7,2% vs 7,6%, p=0,032). Oba leki były dobrze tolerowane.

Zdaniem autorów główną konkluzją tego pilotowego  badania może być stwierdzenie, że agomelatyna jest obiecującym lekiem u chorych na depresję z towarzyszącą cukrzycą typu 2 i wydaje się mieć przewagę nad sertraliną. Otwarty charakter próby i brak kontroli placebo sprawia, że wyniki wymagają potwierdzenia w dalszych badaniach.

Opracowane na podstawie: Internet / 15 lutego 2013
Marcin Sokołowski

0 replies on “Agomelatyna vs sertralina u chorych na depresję i cukrzycę typu 2”