Międzykulturowe porównanie korelacji pomiędzy jakością życia a stanem zdrowia: USA vs Wielka Brytania

Oscar H. Franco i wsp – Cross-cultural comparison of correlates of quality of life and health status: the Whitehall II Study (UK) and the Western New York Health Study (US) LINK: Eur J Epidemiol 2012;27:255 (dostępny pełen tekst)

Miary jakości życia (ang. quality of life, QoL) są czynnikami predykcyjnymi chorobowości i umieralności, niewiele jednak wiadomo na temat ich złożonego charakteru oraz potencjalnych zależności. Wykorzystując dwie duże populacje w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych przeprowadzono porównanie poziomów QoL oraz głównych czynników z nimi korelujących.

Jakość życia w obu krajach znajduje się w dwudziestce najwyżej ocenianych na świecie, jednak różnice w funkcjonowaniu opieki społecznej oraz systemów opieki zdrowotnej w USA i Wielkiej Brytanii mogą wpływać na QoL. Do analizy włączono 6472 osób (w tym 1829 kobiet) biorących udział w badaniu Whitehall II (średni wiek 55,8 lat) oraz 3684 (1903 kobiet) z Western New York Health Study (średni wiek badanych 58,7 lat).

W obu badaniach jakość życia była oceniana z wykorzystaniem składowej fizycznej i mentalnej kwestionariusza SF-36 (ang. short form-6 questionnaire).  Dla porównania średnich wyników kwestionariusza w obu populacjach  w zależności od potencjalnych czynników korelujących (socjoekoenomicznych, związanych ze stylem życia i chorobami współistniejącymi) zastosowano analizę kowariancji.

Punktacja składowej fizycznej jakości życia w kwestionariuszu była wyższa w populacji brytyjskiej (51,2 vs 48,6), natomiast składowej mentalnej – w populacji amerykańskiej (53,1 vs 51,1). W obu grupach wiek, długość snu oraz objawy depresyjne stanowiły główne czynniki korelujące z jakością życia, zarówno w sferze fizycznej, jak i mentalnej. Zaobserwowano związek pomiędzy starzeniem się a gorszym stanem fizycznym, ale lepszą oceną stanu mentalnego w obu krajach (P<0,001). Sen trwający poniżej 6 lub powyżej 8 godzin wiązał się z niższym poziomem jakości życia. Objawy depresyjne silnie korelowały z gorszą oceną składowej mentalnej w kwestionariuszu (P<0,001), podczas gdy wyższy wskaźnik masy ciała, mała aktywność ruchowa oraz stwierdzana choroba układu sercowo-naczyniowego były związane z gorszą oceną składowej fizycznej (P<0,05). Zjawisko to obserwowano w obu badanych krajach, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.

Podsumowując, w prezentowanym międzykulturowym porównaniu  stwierdzono zgodne zależności dla jakości życia w populacji USA i Wielkiej Brytanii. Silniejszy związek zarejestrowano pomiędzy stylem życia i chorobami współistniejącymi a składową fizyczną kwestionariusza SF-36 niż składową mentalną.

Opracowane na podstawie: Internet / 2012
Ewa Kowalik