Nowe spojrzenie na sartany – czas na zmiany?

Flu00e1vio Danni Fuchs – The role of angiotensin receptor blockers in the prevention of cardiovascular and renal disease: time for reassessment? LINK: Evid Based Med online

W piśmie Evidence Based Medicine ukazał się krytyczny artykuł dotyczący skuteczności  sartanów w prewencji sercowo-naczyniowej.

Blokery receptora angiotensyny II (sartany) uważane są za jedne z  najskuteczniejszych leków hipotensyjnych.  W wytycznych amerykańskich JNC-7 oraz europejskich ESH/ESC uznane są za alternatywę dla inhibitorów ACE  u pacjentów z chorobami układu krązenia i/lub z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Przesłankami dla sformułowania tych zaleceń był neutralny efekt metaboliczny, a także dane sugerujace sercowy i nerkowy efekt plejotropowy, niezależny od działania hipotensyjnego.

W celu weryfikacji korzystnego działania sartanów przeprowadzono duże randomizowane badania kliniczne, porównujące skuteczność leków  z placebo. Badania przeprowadzono na grupie chorych wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. W badaniach  tych  (SCOPE- kandesartan; TRANSCEND- telmisartan; PROFESS – telmisartan; NAVIGATOR- valsartan; ACTIVE – irebsartan; ORIENT – olmesartan) grupa leczona aktywnym preparatem miała porównywalną z placebo częstość incydentów sercowo-naczyniowych. Co więcej, w dwóch badaniach w grupie osób leczonych sartanami była wyższa  śmiertelność sercowo-naczyniowa w porównaniu z grupą kontrolną (ROADMAP  i ORIENT).

W 4 dużych randomizowanych eksperymentach klinicznych nie stwierdzono także wpływu leków na redukcję częstości występowania migotania przedsionków (GISSI-AF, ACTIVE, ANTIPAF, J-RHYTHM II). Ponadto, niektóre ostatnio przeprowadzone badania wskazują na zwiększone ryzyko pogorszenia czynności nerek (TRANSCEND, ACTIVE, ROADMAP).

W podsumowaniu podkreślony został neutralny efekt kardioprotekcyjny sartanów w szerokim zakresie wskazań klinicznych, przy jednoczesnym mozliwym ich negatywnym wpływie na parametry nerkowe. Zdaniem autorów, biorąc pod uwagę wyniki badań randomizowanych konieczne jest ponowne rozważenie roli sartanów w prewencji sercowo-naczyniowej i chorób nerek.

Opracowane na podstawie: Internet / 2012
Tomasz Rywik