Zmiana stylu życia a remisja cukrzycy

Edward W. Gregg i wsp – Association of an Intensive Lifestyle Intervention With Remission of Type 2 Diabetes LINK: JAMA 2012;308:2489

Na łamach JAMA ukazała się analiza autorstwa Gregga i wsp., poświęcona zjawisku remisji cukrzycy typu 2 pod wpływem interwencji zmieniających styl życia. Jak piszą jej autorzy, cukrzyca tradycyjnie uważana jest za chorobę nieodwracalną, za czym przemawiają jej silne związki genetyczne, występowanie powikłań mikronaczyniowych i  oraz utrata funkcji komórek beta.

Wyniki badań poświęconych chirurgii bariatrycznej sugerują jednak, że w wielu przypadkach cukrzyca może ustępować. Jak dotąd jednak nie wiadomo było z jaką częstością dochodzi do remisji cukrzycy typu 2 w przypadku interwencji nie chirurgicznych. Danych takich dostarczyły wyniki analizy danych pochodzących z badania Look AHEAD (Action for Health for Diabetes).

Częściową lub całkowitą remisję cukrzycy zdefiniowano jako obniżenie poziomów glikemii na czczo z  wartości pozwalających na rozpoznanie cukrzycy do poziomu poniżej 126 mg/dL a hemoglobiny A1c do poniżej 6.5%, bez przyjmowania leków hypoglikemicznych. Analizą objęto 4503 dorosłych z BMI (Body Mass Index) co najmniej 25 i rozpoznaną cukrzycą typu 2.

Uczestników w sposób losowy przydzielano do grup interwencji (początkowo cotygodniowe spotkania grupowe i porady indywidualne, następnie sesje co 10 dni w pierwszym roku oraz kontakt dwa razy w miesiącu i regularne spotkania przez kolejne 3 lata) i grupy objętej opieką standardową.

Osoby objęte intensywną interwencją schudły istotnie bardziej od osób objętych opieką standardową po roku (różnica pomiędzy grupami -7.9%.) i 4 latach obserwacji (-3.9%) i osiągnęły większą sprawność fizyczną po 1 roku (różnica 15.4%) i 4 latach (6.4%).

Jednocześnie w grupie objętej intensywną interwencją częściej obserwowano częściową lub całkowitą remisję cukrzycy z częstością wynoszącą 11.5%  w pierwszym roku i 7.3%  w roku 4. W grupie leczonej standardowo po roku i 4 latach remisję notowano u 2.0% uczestników   oraz 1.5%. Trwałą, utrzymującą się przez 4 lata  remisję uzyskano jednak u zaledwie 3.5%  uczestników objętych interwencją intensywną. W grupie leczonej standardowo długotrwałą remisję obserwowano u zaledwie 0.5% badanych.

A zatem częściowa lub całkowita remisja cukrzycy jest możliwa ale mierzona w liczbach bezwzględnych jest zjawiskiem rzadkim.

Opracowane na podstawie: JAMA / 19 grudnia 2012
Magdalena Lipczyńska