Jakie jest ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego w ciagu całego zycia?

John T. Wilkins i wsp – Lifetime Risk and Years Lived Free of Total Cardiovascular Disease LINK: JAMA 2012;308:1795

W celu lepszego określenia obciążenia zdrowia publicznego poszczególnymi chorobami układu sercowo-naczyniowego (ang. cardiovascular diseases, CVD) ryzyko ich występienia zwykle szacowano oddzielnie. Dotychczas nie opublikowano natomiast danych wystąpienia w ciągu życia CVD ogółem (w tym choroby wieńcowej, udaru niedokrwiennego i krwotocznego mózgu, niewydolności serca i zgonu z powodu innych chorób układu naczyniowego).

Wilkins i wsp. oszacowali ogólne ryzyko wystąpienia CVD indeksowane wiekiem (45, 55, 65, 75 lat) oraz lata życia bez CVD w zależności od występujących czynników ryzyka. Na podstawie danych z pięciu badań kohortowych finansowanych przez National Heart, Lung, and Blood Institute w latach  1964-2008 (Framingham Heart Study, Framingham Offspring Study, Atherosclerosis Risk in Communities Study, Chicago Heart Association Detection Project in Industry Study oraz Cardiovascular Health Study) przeprowadzono zbiorczą analizę przeżycia obejmującą 905 115 pacjentolat.

Wyjściowo u żadnej z badanych osób nie stwierdzano chorób układu sercowo-naczyniowego. Ryzyko wystąpienia w ciągu całego życia choroby wieńcowej (zakończonej lub niezakończonej zgonem), udaru mózgu, niewydolności serca lub zgonu z innych przyczyn sercowo-naczyniowych w wieku 45 lat wyniosło 60,3% (95% przedział ufności [CI] 59,3%-61,2%) dla mężczyzn oraz 55,6% (95% CI 54,5%-56,7%) dla kobiet.

Nawet w przypadku optymalnego profilu czynników ryzyka mężczyzn i kobiet w wieku 55 lat (ciśnienie tętnicze<120/80mmHg, stężenie cholesterolu całkowitego<180 mg/dL, bez cukrzycy i palenia tytoniu), ryzyko wystąpienia CVD  przekroczyło odpowiednio 40% oraz 30%. W porównaniu z osobami z co najmniej dwoma dużymi czynnikami ryzyka CVD, osoby z optymalnym profilem czynników ryzyka charakteryzowało jednak przeżycie bez CVD dłuższe o 14 lat.

Podsumowując, ryzyko wystąpienia CVD w ciągu życia było wysokie dla wszystkich badanych (>30%), nawet dla osób w wieku średnim z optymalnym profilem czynników ryzyka. Należy jednak podkreślić, że taki profil u pacjentów w średnim wieku wiązał się z dłuższym przeżyciem bez choroby.

Opracowane na podstawie: JAMA / 7 listopada 2013
Ewa Kowalik