Czy inhibitory konwertazy angiotensyny zmniejszają ryzyko zapalenia płuc po udarze mózgu?

Eivind Berge – Can angiotensin-converting enzyme inhibitors reduce the risk of pneumonia after stroke? LINK: J Hypertens 2012;30:2088

Na łamach Journal of Hypertension ukazał się edytorial Eivinda Berge dotyczący roli inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE-I) w zapobieganiu zachłystowemu zapaleniu płuc po udarze mózgu. Jest to komentarz do pracy  Liu i wsp., w której wykazano, że stosowanie ACE-I wiąże się ze zmniejszeniem takiego ryzyka. Prawdopodobnie związane jest to z mechanizmem działania ACE-I, w którym pobudzany jest odruch kaszlowy, zapobiegający aspiracji do płuc treści pokarmowej. Zapalenie płuc jest częstym i potencjalnie śmiertelnym powikłaniem udaru mózgu, a ACE-I są często stosowane u takich pacjentów, między innymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Już w kilku poprzednich badaniach otrzymano podobne wyniki, zwłaszcza w populacji azjatyckiej, na tej podstawie Japanese Society of Hypertension  zasugerowało ACE-I jako lek z wyboru w leczeniu nadciśnienia tętniczego u chorych z zachłystowym zapaleniem płuc w wywiadzie.

Badanie Liu i wsp. było badaniem obserwacyjnym, w którym każdy chory zaliczał się jednocześnie do grupy badanej i kontrolnej, ponieważ porównywano sytuację tuż przed  wystąpieniem zapalenia płuc z okresem wcześniejszym. Analizę oparto o tajwański  elektroniczny   rejestr wszystkich przypadkow zapalenia płuc po udarze z lat 1998-2007 (n=13 832)  Stwierdzono, że pacjenci, którzy stosowania ACE-I przed udarem mózgu mieli istotnie statystycznie niższe o 23%  ryzyko zapalenia płuc. leki z grupy antagonistów receptora angiotensynowego nie miały podobnych właściwości, ponieważ nie wypływają w takim stopniu na odruch kaszlowy.

Jako badanie o charakterze obserwacyjnym  nie daje ono definitywnej odpowiedzi na pytanie, czy ACE-I zapobiegają wystąpieniu zapalenia płuc po udarze mózgu. Podaje jednak wystarczające powody, żeby umieścić zapalenie płuc jako ważny punkt końcowy w badaniach klinicznych ACE-I, zwłaszcza u chorych z wysokim ryzykiem takiego powikłania.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / Listopad 2012
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Czy inhibitory konwertazy angiotensyny zmniejszają ryzyko zapalenia płuc po udarze mózgu?”