Bezrobocie a ryzyko zawału serca

Matthew E. Dupre i wsp – The Cumulative Effect of Unemployment on Risks for Acute Myocardial Infarction LINK: Arch Intern Med. 2012;172:1731

Na łamach Archives ukazała się  interesująca analiza pokazująca zależność pomiędzy bezrobociem a ryzykiem ostrych incydentów wieńcowych.

Jak piszą Matthew E. Dupre i wsp., o ryzyku zdrowotnym związanym z bezrobociem wiadomo już od stulecia, a w  licznych pracach wykazano, że brak zatrudnienia wiąże się z wieloma zagrożeniami zdrowotnymi. Do chwili obecnej  analizy miały jednak charakter niemal wyłącznie badań przekrojowych. Nie oceniano w nich wpływu zmian zatrudnienia w ciągu życia na stan zdrowia. Tymczasem do wieku średniego większość dorosłych kilkukrotnie zmienia pracę i co najmniej raz w życiu pozostaje na krócej lub dłużej bezrobotnymi.

Mając to na uwadze Dupre i wsp. dokonali prospektywnej analizy losów 13 451  dorosłych w wieku 51 do 75 lat, uczestniczących w Health and Retirement Study i obserwowanych w latach 1992 do 2010. Mediana wieku w analizowanej grupie wynosiła 62 lata. W trakcie obserwacji (165 169 osobo-lat) odnotowano 1061 ostrych zawałów serca (7.9%). Wyjściowo bez zatrudnienia pozostawało 14.0% badanych, 69.7% co najmniej raz straciło pracę a 35.1% przez pewien czas pozostawało bez zatrudnienia.

W analizie wieloczynnikowej badacze wykazali, że ryzyko zawału serca było wyższe u osób niezatrudnionych (iloraz hazardu, 1.35) a takze  rosło stopniowo wraz z liczbą przypadków utraty pracy – od 1 (iloraz hazardu 1.22 ) do 4 lub więcej (1.63 ), w porównaniu z brakiem utraty pracy. Co interesujące ryzyko zawału okazało się szczególnie duże w pierwszym roku bez zatrudnienia (iloraz hazardu, 1.27) ale już nie później. Inne czynniki kliniczne , społecznoekonomiczne i behawioralne mnie wpływały istotnie na wyniki analizy.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / Arch Intern Med. 2012