Nadciśnienie bialego fartucha po 80 roku życia nalezy leczyć?- nowe wyniki badania HYVET

Christopher J. Bulpitt i wsp – Does White Coat Hypertension Require Treatment Over Age 80? Results of the Hypertension in the Very Elderly Trial Ambulatory Blood Pressure Side Project LINK: Hypertension. 2013; 61: 89

Na łamach The Hypertension ukazał się interesujący artykuł poświęcony potencjalnym wskazaniom do leczenia nadciśnienia białego fartucha (White Coat Hypertension, WCH) u osób starszych. Praca stanowi rezultat projektu Hypertension in the Very Elderly Trial Ambulatory Blood Pressure Side Project.

Christopher J. Bulpitt i wsp. przypominają w niej we wstępie, że  od wielu lat uznaje się za wskazane unikanie farmakoterapii nadciśnienia u osób z WCH, ponieważ WCH uznawane jest za zjawisko o charakterze łagodnym, a jego aktywne leczenie ma nie  nie przyczyniać się do spadku liczby incydentów sercowo-naczyniowych.

W prezentowanej pracy ambulatoryjne pomiary ciśnienia tętniczego (ABP) wykonano u 284 uczestników Hypertension in the Very Elderly Trial (HYVET)  – podwójnie ślepej próby z randomizacją, porównującej zastosowanie indapamidu w postaci SR 1.5 mg (w ewentalnej kombinacji z perindoprilem 2 do 4 mg) z odpowiednim placebo u osób z nadciśnieniem tętniczym (wartości ciśnienia skurczowego 160–199 mm Hg w gabinecie lekarskim) w wieku >80 lat.

Autorzy pracy odnotowali, że wyjściowo pomiary ciśnienia w gabinecie lekarskim przekraczały wyniki porannego monitorowania ABP o 32/10 mm Hg. Aż 50% chorych spełniło kryteria rozpoznania WCH. Najwyższe odczyty ABP rejestrowano rano (średnio 140/80 mm Hg), średnie nocne wartości ciśnienia były niskie i wynosiły 124/72 mm Hg, a średnie wartości z 24-godzin 133/77 mm Hg.

W trakcie obserwacji różnice w wysokości ciśnienia skurczowego/rozkurczowego pomiędzy placebo a leczeniem aktywnym wyniosły średnio 6/5 mm Hg dla porannych oznaczeń ABP, 8/5 mm Hg dla oznaczeń 24-godzinnych oraz  13/5 mm Hg dla pomiarów w gabinecie lekarskim.

Komentując uzyskane wyniki autorzy podkreślają, że redukcja ciśnienia w ciągu pełnych 24 godzin za pomocą indapamidu w postaci SR w połączeniu (±) z perindoprilem może stanowić wyjaśnienie spadku śmiertelności całkowitej w głównym badaniu HYVET. Jednocześnie szacując, że 50% populacji miało WCH, Bulpitt i wsp. sugerują, że jego leczenie może przynieść korzyści osobom w bardzo zaawansowanym wieku. Ich zdaniem byłoby  niebezpieczne ograniczanie definicji skurczowego nadciśnienia tętniczego do wyników 24-godzinnego monitrowania skurczowego ABP i przyjęcie wartości >135 mm Hg lub nawet 130 mm Hg. Przedstawione dane sugerują, że po 80 roku życia leczenia mogą wymagać wartości ≥125 mm Hg.

Tego rodzaju postulat pozostaje w sprzeczności, zauważają aktorzy, z najnowszymi zaleceniami National Institute for Health and Clinical Excellence, rekomendującymi nie leczenie WCH (po postawieniu rozpoznania za pomocą ABP). Podstawę zaleceń National Institute for Health and Clinical Excellence stanowiły jednak wyniki meta-analizy badań nad osobami młodszymi – w wieku średnio 56 do 63  lat, W tej populacji iloraz hazardu dla WCH  w róznych metaanalizach wyniósł zaledwie 1.12 (95% CI, 0.84–1.50) 1.17 (0.87–1.57) oraz 1.22 (0.96–1.53) dla zdarzeń sercowo-naczyniowych . Rekomendacje mogą zatem być poprawne dla osób młodszych ale (zdaniem autorów analizy) nie dla >80 letnich. Dylemat pomoże rozwiązać kolejna randomizowana próba kliniczna.

Opracowane na podstawie: Hypertension / Styczeń 2013
Magdalena Lipczyńska