Nowe leki przeciwkrzepliwe – czy stosować u chorych leczonych przeciwpłytkowo po ACS?

Andras Komocsi i wsp – Use of New-Generation Oral Anticoagulant Agents in Patients Receiving Antiplatelet Therapy After an Acute Coronary Syndrome LINK: Arch Intern Med 2012;172:1537

Na łamach Archives of Internal Medicine ukazały się wyniki metaanalizy badań poświęconych zastosowaniu nowych leków przeciwkrzepliwych u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (ACS).

Jak piszą Andras Komocsi i wsp., zgodnie z danymi pochodzącymi z aktualnych prób klinicznych, częstość  udarów, zgonów sercowo-naczyniowych i zawałów serca  w ciągu pierwszego roku po ostrym incydencie wieńcowym przekracza 11% u osób przyjmujących podwójne leczenie przeciwpłytkowe. Warto pamiętać, że występowanie incydentów zakrzepowych nie jest zależne  wyłącznie od powstawania zakrzepów płytkowych i we wcześniejszych badaniach wykazano korzystny wpływ warfaryny stosowanej w połączeniu z aspiryną.

W ostatnich latach opracowano nowe leki przeciwkrzepliwe nie wymagające regularnego oznaczania INR.  Opublikowano liczne prospektywne randomizowane próby kliniczne z użyciem placebo oceniające ich zastosowanie u chorych po ostrych incydentach wieńcowych. Wyniki okazały się jednak niejednorodne a moc statystyczna zazwyczaj była zbyt mała, aby z osobna pozwoliły na ocenę wpływu na rokowanie.

Z takim uzasadnieniem Andras Komocsi i wsp.  zidentyfikowali 7 prospektywnych, kontrolowanych placebo prób klinicznych z udziałem 31 286 chorych. Wyniki ich  metaanalizy pokazały, że stosowanie nowych leków przeciwzakrzepowych u chorych po ACS otrzymujących leczenie przeciwpłytkowe powodowało znaczny wzrost liczby poważnych powikłań krwotocznych (iloraz szans, 3.03; 95% CI, 2.20-4.16; P<0.001). W analizie odnotowano także istotne, choć umiarkowane ograniczenie ryzyka zakrzepicy w stencie oraz liczby liczonych łącznie incydentów niedokrwiennych, ale bez istotnego wpływu  na śmiertelność.

W łącznej analizie korzyści klinicznych (net clinical benefit)  nowe leki przeciwkrzepliwe nie okazały się korzystniejsze od placebo (iloraz szans, 0.98; 95% CI, 0.90-1.06; P=0.57). Podsumowując wyniki swojej pracy autorzy określają wzrost powikłań krwotocznych jako „dramatyczny” i uznają stosowanie nowych leków przeciwzakrzepowych u chorych leczonych po ACS dwoma lekami przeciwpłytkowymi za niewskazane.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 12 listopada 2012
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Nowe leki przeciwkrzepliwe – czy stosować u chorych leczonych przeciwpłytkowo po ACS?”