Zmiany poziomu lipidów u dorosłych Amerykanów w latach 1988-2010

Margaret D. Carroll i wsp – Trends in Lipids and Lipoproteins in US Adults, 1988-2010 LINK: JAMA 2012;308:1545

Na łamach Journal of the American Medical Association ukazało się zestawienie danych z 3 przekrojowych badań National Health and Nutrition Examination Surveys, 1988-1994 (n=16 573), 1999-2002 (n=9471), oraz 2007-2010 (n=11 766). Margaret D. Carroll i wsp. informują w nim, że  średni poziom cholesterolu całkowitego w dorosłej populacji obniżył się z 206  mg/dL w latach 1988-1994 do 196  mg/dL w latach 2007-2010 (P<0.001 dla trendu).

Poziom cholesterolu  LDL spadł z 129  mg/dL do 116  mg/dL (P<0.001) a średni poziom cholesterolu nie–HDL obniżył się ze 155  mg/dL  do 144  mg/dL  (P<0.001). W tym samym czasie średni poziom cholesterolu HDL wzrósł z 50.7  mg/dL do 52.5  mg/dL (P=0.001). Średnia (geometryczna) poziomu trójglicerydów uległa zwiększeniu ze 118  mg/dL w latach 1988-1994 do 123  mg/dL w latach 1999-2002, ale następnie spadła do 110  mg/dL w latach 2007-2010 (P<0.001).

Częstość stosowania leków obniżających poziom lipidów zwiększyła się z 3.4%  w latach 1988-1994 do 15.5%  w latach 2007-2010 (P<0.001). Co ciekawe, trendy zmian w poziomach lipidów okazały się podobne u dorosłych przyjmujących i nie przyjmujących leków obniżających poziom cholesterolu, a poziomy  cholesterolu całkowitego, nie–HDL, LDL i trójglicerydów spadły pomiędzy rokiem 1988 a 2010 także u osób otyłych.

Komentując uzyskane wyniki Carroll i wsp. odnotowali, że zalecana w projekcie The Healthy People 2010 wartość progowa cholesterolu całkowitego 200 mg/dL lub poniżej została osiągnięta we wszystkich grupach dorosłych, u mężczyzn, kobiet, we wszystkich populacjach rasowych i etnicznych. Mimo to skorygowany względem wieku średni poziom cholesterolu LDL u dorosłych wynoszący 116 mg/dL przekracza nadal optymalną granicę 100 mg/Dl, związaną z niższym ryzykiem choroby wieńcowej.

Korzystne trendy w poziomach cholesterolu i jego frakcji, mogą być, zdaniem Carroll i wsp., poza wzrostem liczby przyjmujących leki obniżające poziom lipidów, spowodowane częściowo także spadkiem spożycia kwasów  tłuszczowych trans. Zdaniem autorów jest mało prawdopodobne aby wpłynęły na nie zmiany aktywności fizycznej, występowania otyłości lub spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych, bowiem spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych nie zmniejszyło się w latach 1999 – 2008; podobnie nieznaczne zmiany zaszły w latach 1998 – 2008 w odniesieniu do poziomu aktywności fizycznej Amerykanów (ocenianej zgodnie z kryteriami Physical Activity Guidelines 2008).

Opracowane na podstawie: JAMA / 17 października 2012
Magdalena Lipczyńska