Inhibitory enzymu konwertującego i blokery receptora angiotensyny II a ryzyko zapalenia płuc u pacjentów po udarze

Chia-Lin Liu i wsp – Angiotensin-converting enzyme inhibitor/angiotensin II receptor blockers and pneumonia risk among stroke patients LINK: J Hypertens 2012;30:2223

Na łamach Journal of Hypertension ukazał się artykuł poświęcony zależności pomiędzy stosowaniem inhibitorów enzymu konwertującego i blokerów receptora dla angiotensyny II (ARB) a ryzykiem zapalenia płuc u chorych z udarami.

Jego autorzy przypominają, że zapalenie płuc to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów w tej populacji. Jednym  z czynników wywołujących zapalenia płuc są nieme klinicznie incydenty aspiracji treści żołądkowej, częste u osób z upośledzonym odruchem kaszlowym.

Uważa się, że inhibitory enzymu konwertującego (ACEI) poprawiają odruchy kaszlowe poprzez hamowanie degradacji substancji P i bradykininy. Można zatem zakładać, że ich stosowanie może zmniejszyć ryzyko niemych incydentów zachłystowych. Tego rodzaju działanie potwierdzają wyniki kilku japońskich prac potwierdzających ochronny wpływ ACEI na występowanie zapaleń płuc u chorych wysokiego ryzyka. W wytycznych  Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension 2009 sugerowano, aby ACEI stały się lekami z wyboru u chorych z nadciśnieniem i nawracającymi zachłystowymi zapaleniami płuc.

Wyniki dużych badań obserwacyjnych nie okazały się jednak tak zgodne – w dwóch badaniach brytyjskich ACEI korzystnie wpływały na zapadalność na zapalenie płuc. Badania holenderskie i kanadyjskie nie potwierdziły ochronnego działania tych leków. Warto zatem przyjrzeć się wynikom analizy danych tajwańskich (pochodzących z National Health Insurance Research Database z lat 1998 – 2007).

Autorzy włączyli do badania chorych z wywiadem udaru mózgowego leczonych następnie z powodu zapalenia płuc.  W analizie uwzględniono stosowanie ACEI i ARB przez każdego z pacjentów na  1–30, 91– 120 dni oraz 181–210  dni przed hospitalizacją z powodu zapalenia płuc. Łącznie w analizie uwzględniono  dane 13 832 chorych hospitalizowanych z zapaleniem płuc i wywiadem przebytego udaru mózgowego.

Po uwzględnieniu w analizie czynników zakłócających wykazano, że stosowanie ACEI w sposób zależny od dawki wiązało się ze spadkiem ryzyka zapalenia płuc (OR 0.77; 95% CI 0.68–0.87). Zależności takiej nie zaobserwowano w przypadku ARB (OR 1.02; 95% CI 0.87–1.19).

Ponieważ w odróżnieniu od ACEI,  ARB nie powodują istotnego wzrostu poziomu substancji P i bradykininy, można sądzić, że protekcyjne działanie tych pierwszych związane jest ze wzrostem wrażliwości odruchu kaszlowego w trakcie ich stosowania. Uzasadnia to, zdaniem autorów pracy, dalsze badania nad ochronnym wpływem leków z tej grupy na aspiracyjne zapalenia płuc.

Opracowane na podstawie: Journal of Clinical Hypertension / Listopad 2012
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Inhibitory enzymu konwertującego i blokery receptora angiotensyny II a ryzyko zapalenia płuc u pacjentów po udarze”