Redukcja współpłacenia przez pacjenta za leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego a wydatki na opiekę zdrowotną i zużycie zasobów medycznych

Niteesh K. Choudhry i wsp – The Impact of Reducing Cardiovascular Medication Copayments on Health Spending and Resource Utilization LINK: J Am Coll Cardiol 2012

Współpłacenie przez pacjenta  jest szeroko stosowaną metodą kontrolowania wydatków zdrowotnych, powoduje jednak ograniczenie przyjmowania przez pacjentów najistotniejszych leków kardiologicznych. Wykazano, ze zmniejszenie współpłacenia za  leki stosowane w ramach prewencji wtórnej u chorych po zawale serca wywarło korzystny efekt, natomiast wpływ takiego postępowania u pacjentów niższego  ryzyka  pozostaje nieznany.

Celem prezentowanej pracy było oszacowanie wpływu redukcji wielkości współpłacenia za leki z grupy statyn i klopidogrel na zużycie zasobów medycznych, występowanie poważnych epizodów niedokrwiennych oraz wydatki ubezpieczyciela ogółem.   W badaniu wzięło udział 3 513 chorych, w grupie kontrolnej znalazło się natomiast 49 803 chorych z innych firm ubezpieczeniowych, które nie wprowadziły takiej polityki.

Zaobserwowano, iż obniżenie współpłacenia przez  pacjentów wiązało się z istotnie mniejszą częstością wizyt lekarskich (względna zmiana: dla pacjentów stosujących statyny 0,80; 95% przedział ufności [CI]: 0,57-0,98; dla pacjentów otrzymujących klopidogrel: 0,87; 95% CI: 0,59-0,96) oraz hospitalizacji i przyjęć w oddziałach ratunkowych (względna zmiana: dla pacjentów stosujących statyny 0,90; 95% CI: 0,80-0,92; dla pacjentów otrzymujących klopidogrel: 0,89; 95% CI: 0,74-0,90) . Nie obserwowano natomiast zmian w częstości występowania poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Wydatki ponoszone przez pacjentów na leki i inne usługi medyczne zmniejszyły się (względna zmiana: dla pacjentów stosujących statyny 0,79; 95% CI: 0,75-0,83; dla pacjentów otrzymujących klopidogrel 0,74; 95% CI: 0,66-0,82). Wprowadzenie przez ubezpieczyciela większego pokrycia kosztów leków nie spowodowało natomiast zwiększenia wydatków ogółem (względna zmiana: dla pacjentów stosujących statyny1,03; 95% CI: 0,97-1,09; dla pacjentów otrzymujących klopidogrel 0,94; 95% CI: 0,87-1,03).

Podsumowując, zmniejszenie współpłacenia za  leki z grupy statyn i klopidogrel spowodowało zmniejszenie zużycia zasobów opieki zdrowotnej i wydatków ponoszonych przez pacjentów. Uwzględniając ogólne wydatki na opiekę zdrowotną, postępowanie takie z perspektywy ubezpieczyciela wydaje się być kosztowo neutralne.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 18 Października 2012
Ewa Kowalik

0 replies on “Redukcja współpłacenia przez pacjenta za leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego a wydatki na opiekę zdrowotną i zużycie zasobów medycznych”