Czy rokowanie mężczyzn i kobiet ze stabilną chorobą wieńcową różni się? – dane z rejestru CLARIFY

Ph Gabriel Steg i wsp – Women and men with stable coronary artery disease have similar clinical outcomes: insights from the international prospective CLARIFY registry LINK: Eur Heart J online first (dostępny pełen tekst)

Jak powszechnie wiadomo kobiety i mężczyźni różnią się objawami choroby wieńcowej – dotyczy to zarówno jej postaci stabilnej jak i ostrych incydentów wieńcowych.

Kobiety z chorobą wieńcową mają zazwyczaj więcej czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, są również zwykle starsze, rzadziej otrzymują optymalne leczenie i rzadziej poddawane są zabiegom rewaskularyzacji. Nie jest jednak do końca jasne, czy różnice te przekładają się na odmienne rokowanie u obu płci. Wyniki niektórych doniesień potwierdzają a inne zaprzeczają takim różnicom.

Warto zatem zapoznać się z opublikowanymi na łamach European Heart Journal wynikami analizy rejestru CLARIFY autorstwa Steg i wsp. CLARIFY  (ProspeCtive observational LongitudinAl RegIstry oF patients with stable coronary arterY disease)  to prospektywny długoterminowy rejestr obejmujący ponad 33 000 osób ze stabilną chorobą wieńcową z 45 krajów.

Korzystając z ogromnych zasobów tego rejestru jego badacze postanowili porównać losy kobiet i mężczyzn, analizując wyniki 1-rocznej obserwacji 30 977 chorych [77.4% mężczyzn; 22.6% kobiet]. Uczestniczki CLARIFY były starsze od uczestników rejestru, częściej cierpiały na nadciśnienie i cukrzycę, rzadziej uprawiały sport ale i rzadziej paliły papierosy. Pomimo częstszych dolegliwości dławicowych kobiety rzadziej poddawano inwazyjnej i nieinwazyjnej diagnostyce choroby wieńcowej.

Pomimo, że kobiety rzadziej otrzymywały również optymalne leczenie (rewaskularyzacja OR: 0.77, 95% CI: 0.64–0.93) to rokowanie okazało się podobne w odniesieniu do punktu końcowego składającego się ze zgonów sercowo-naczyniowych, niezakończonych zgonem zawałów serca i udarów [iloraz szans (OR) 0.93, 95% CI 0.75–1.15]; zgonów z wszystkich przyczyn (OR: 0.91, 95% CI: 0.72–1.13) i zawałów serca (OR: 0.81, 95 CI: 0.60–1.08).

A zatem, jak konkludują autorzy pracy, pomimo istotnych różnic w charakterystyce, rokowanie obu płci okazało się podobne (w przypadku kobiet młodszych rokowanie okazało się nawet lepsze niż u mężczyzn).

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 26 sierpnia 2012
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Czy rokowanie mężczyzn i kobiet ze stabilną chorobą wieńcową różni się? – dane z rejestru CLARIFY”