Indeks masy ciała u dzieci a profil ryzyka ryzyko sercowo-naczyniowego

Claire Friedemann i wsp – Cardiovascular disease risk in healthy children and its association with body mass index: systematic review and meta-analysis LINK: BMJ 2012;345:e4759 (dostępny pełen tekst)

Na łamach British Medical Journal ukazał się artykuł poświęcony problemowi otyłości u dzieci.

Jak podkreślają jego autorzy – dwie trzecie populacji światowej żyje w krajach, w których choroby związane z otyłością stanowią istotne zagrożenie. Obecnie problemem staje się również otyłość u dzieci. W roku 2010 szacowano, że nadwaga występuje u niemal 43 milionów dzieci poniżej 5 roku życia.

Otyłość u dorosłych wiąże się z istotnym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Wpływ otyłości u dzieci na to ryzyko został mniej poznany, zwłaszcza w odniesieniu do wieku, w którym zjawisko to zaczyna mieć istotny wpływ na losy chorych.  Powyższe rozważania stały się przyczynkiem dla dokonania systematycznego przeglądu i meta-analizy prac poświęconych zdrowym dzieciom od 5 do 15 roku życia, mieszkającym w krajach wysoko rozwiniętych.

Łącznie do analizy autorzy włączyli 63 badania z udziałem 49 220 dzieci. Zgodnie z oczekiwaniem nadwaga okazała się pogarszać profil ryzyka sercowo-naczyniowego. Dzieci z nadwagą miały wyższe o 4.54 mm Hg wartości skurczowego ciśnienia tętniczego. W przypadku dzieci otyłych różnica sięgała 7.49 mm Hg. Podobne zależności autorzy obserwowali dla ciśnienia rozkurczowego i wyników 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi. Otyłość niekorzystnie wpływała również na profil lipidowy – poziomy cholesterolu  całkowitego i trójglicerydów były o odpowiednio 0.15 mmol/L i 0.26 mmol/L wyższe. Również masa lewej komory była u otyłych dzieci wyższa (o 19.12 g).

A zatem, jak odnotowali autorzy pracy, wysoki indeks masy ciała także u dzieci w wieku szkolnym pogarsza profil ryzyka sercowo-naczyniowego. Efekt ten można obserwować już u dzieci z nadwagą i jest, jak podkreślają autorzy, większy od oczekiwanego.

Opracowane na podstawie: BMJ / 25 wrzesnia 2012
Magdalena Lipczyńska